artykuł nr 51

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Alei 3 Maja 23

artykuł nr 52

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek z dnia 02.07.2020 r. Wytwórni Konstrukcji Stalowych VIAMONTEX Sp. z o.o., ul. Gliniana 8 A, 97-300 Piotrków Trybunalski, postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu ww. spółki do odkrytego odcinka koryta rowu melioracyjnego R-B, zwanego potocznie Ciekiem Śrutowy Dołek istniejącym wylotem A-l PVC 0 310 zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 221 obręb 0041 m. Piotrków Trybunalski, gmina m. Piotrków Trybunalski

artykuł nr 53

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.3.2020.MN/MM w/s zatwierdzenia zmiany projektu budowlanego dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Bełchatów” z wyłączeniem węzła „Bełchatów” do węzła „Kamieńsk” wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000

artykuł nr 54

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego nr GPB-II.7820.8.2019.JN/IK z dn. 8 lipca 2020 r., dot. wydania decyzji Wojewody Łódzkiego udzielająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie węzła Piotrków Trybunalski Zachód w ramach inwestycji pt. „Budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51 odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00” obejmujący swym zakresem kilometraż od km 347+240 do km 348+080.

artykuł nr 55

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.3.421.1063.2019.IM.DM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw BP TRYBUNAŁ, zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 100 w Piotrkowie Trybunalskim, pochodzących z automatycznej myjni samochodowej w mieszaninie ze ściekami socjalno-bytowymi do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu.