artykuł nr 36

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej PIO4404_A w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wolborska

artykuł nr 37

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie nowego odcinka sieci ciepłowniczej wraz z sięgaczami przyłączy ciepłowniczych i przyłącza w rejonie ulicy Wiślanej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 38

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.3.4210.200.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączków melioracyjnych oraz wykonanie nowego rurociągu drenarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 136/2 obręb 47 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie

artykuł nr 39

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40MM w ulicy Poziomkowej/Narcyzów w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 40

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40MM w ulicy Żywicznej w Piotrkowie Trybunalskim