artykuł nr 21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie nałożenia na Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej z/s w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 48, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lotniska zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 48

Załączniki:
Obwieszczenie 87 KB
artykuł nr 22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z dnia 13 listopada 201 8 roku, znak DOP.6220.18.2018.KS DOP.6220.11.4.2019.KS dot. przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 ,,PIO4402E" na terenie nieruchomości przy ul. Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 587 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w okresie od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Wzór sprawozdania 86 KB
Wzór oferty 66 KB
Ogłoszenie 865 KB
artykuł nr 24

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN63MM w ulicy Stromej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 25

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63mm w ulicy Zawodzie w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB