artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego oraz przystosowanie istniejących budynków

artykuł nr 3

Obwieszczenie Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego „CASTORAMA”

artykuł nr 4

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 06.12.2018 r. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Scaleniowej na terenie dz. nr ewid. 94, 48/2, 49/4, 48/8, 49/11 obr. 9 oraz przyłączy wodociągowych do dz. nr ewid. 49/7, 49/10, 48/4 obr. 9 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Scaleniowej