artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego

artykuł nr 7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. ul. Wieniawskiego w Piotrkowie Tryb.

artykuł nr 8

Informacja o braku sprzeciwu dot. rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową przyłącza, przewidzianych do realizacji w ul. Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: rozbudowa i przebudowa istniejących hal magazynowych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania, budowa hali namiotowej i wiaty magazynowej na potrzeby konfekcjonowania i obrotu nawozami sztucznymi, przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 224/2 i 225 obręb: 41 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 10

Informacja w/s udzielenia w 2017 r. przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim dotacji w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) na realizację zadania "Sfinansowanie wydatków bieżących-zakup ubrań koszarowych oraz środków ochrony indywidualnej strażaków"