artykuł nr 1

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kasztelańskiej, budowie kanalizacji deszczowej, rozbudowie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej i budowie nowych przyłączy w granicach pasa drogowego, przebudowie odcinków sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego oraz przebudowie istniejących i budowie nowych przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości przyległych do linii rozgraniczającej pasa drogowego, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowie kolidującej linii energetycznej kablowej 0,4 kV, przeniesieniu dwóch słupów linii energetycznej wraz z przyłączami napowietrznymi, przebudowie kolidującej sieci teletechnicznej z napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, wycince drzew kolidujących z inwestycją i nasadzeniu nowoprojektowanej roślinności, rozbiórce 4 istniejących przepustów drogowych

artykuł nr 2

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej od węzła w15 do węzła w26 oraz od węzła w35 do węzła w1 dla terenu zawartego pomiędzy ulicami Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Tryb. zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym, na terenie przewidzianym pod układy komunikacyjne KDL i 13KDL oraz 9KDL

artykuł nr 3

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: 1) budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni 21u do studni s21 oraz przebudowie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni 21d do studni 19d przy ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Tryb.; 2) budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni ks5 od ul. Miast Partnerskich do studni s12 w ul. 13KDL wzdłuż tej ulicy do studni s24 oraz od studni s13 wzdłuż ul. 9KDL do studni s21 w tym budowa odcinka od studni s17 wzdłuż ul. 11KDD do studni s31, jak również budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni s36 do studni s39 wzdłuż ul. 13KDL; 3) budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od studni d6 wzdłuż ul. 13KDL do studni d8, jak również od studni d17 do studni d18 w ul. 12KDD oraz od studni KDL do studni kd2 przy ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Tryb.

artykuł nr 4

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych w ul. Jeziornej, Regatowej, Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2 przy ul. Włodarskiej