artykuł nr 16

Informacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. postępowania w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Piotrkowa Trybunalskiego, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 1 o pow. 0,0639 ha w części dotyczącej udziału wynoszącego 36/480 części we współwłasności ww. nieruchomości-informuję, że zebrany materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

artykuł nr 17

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 18

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15

artykuł nr 19

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Litewskiej 14

artykuł nr 20

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Stronczyńskiego 4