artykuł nr 31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania części będącego w realizacji zespołu garaży z przeznaczeniem na pomieszczenie warsztatu wraz z kabiną lakierniczą przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niskiej 14 (działki nr ewid. 27/1, 27/2 obręb 31) - zmiana decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: DOP.6220.4.5.2015.KS o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, kanalizacji ciśnieniowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji w liniach regulacyjnych ulic: Żeglarskiej (projektowanej), Wierzejskiej, Jeziornej, Zawiłej, Strzelniczej, Regatowej, Chabrowej i Żołędziowej oraz budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym w celu umożliwienia podłączenia do sieci działki nr ewid. 4/5 obręb 18 w ulicy Regatowej 2 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 33

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci energetycznej oświetlenia ulicznego ulicy Podmiejskiej nr ewid. 83/4 obr. 29 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 34

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 35

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jagiellońskiej w Piotrkowie Trybunalskim na terenie działek nr ewid. 228/3, 427/5 obr 0021