artykuł nr 26

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baśniowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ulicy Baśniowej 25a w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym

artykuł nr 27

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jagiellońskiej w Piotrkowie Tryb. na terenie działek nr ewid. 228/3, 427/5 obr 0021

artykuł nr 28

Zawiadomienie dotyczące użycia wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. Topolowej, na cel inny niż określony w decyzji wywłaszczeniowej

artykuł nr 29

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krótkiej 17A w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 30

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu przy ul. Podbratek w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z załączonym projektem budowlanym