artykuł nr 1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu skupu złomu na terenie działki o nr ewid. 99 obręb 26 przy ul. Zawodzie 66 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Ogłoszenie w/s przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych na wsparcie zakupu sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Informacja o wniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej - przyłączy - do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ''Kamienica'' i ''Oficyna'' przy ul. Garncarskiej 6-8, zgodnie z załączonym projektem budowlanym (działki nr ewid. 184, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6 obr. 21) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Informacja o zgłoszeniu robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wroniej (działka nr ewid.: 3 obręb 42) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 20.05.2016 r.PGE DYSTRYBUCJA z siedzibą Łódź ul. Tuwima 58 dot. robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych 15 kV; 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej z modernizacją utwardzenia - dojazdu oraz demontażem istniejącej stacji transformatorowej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15 w Piotrkowie Trybunalskim