artykuł nr 11

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 12

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG wraz z zagospodarowaniem terenu przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid. 14/41, 14/42, 14/49 w obrębie 19 przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 13

Informacja o zamiarze rozpoczęcia zadania inwestycyjnego dot. przebudowy ul. Próchnika, znajdującej się w ciągu drogi gminnej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Informacja o barku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych wraz z budowa kontenerowej stacji transformatorowej z modernizacją utwardzenia oraz demontażem istniejącej stacji transformatorowej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 9/11

artykuł nr 15

Informacja dot. braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie linii kablowych wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej z utwardzeniem terenu oraz demontażem urządzeń w istniejącej stacji transformatorowej przy ulicy Żwirki