artykuł nr 6

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku od węzła ,,Tuszyn'' z wyłączeniem węzła do węzła ,,Bełchatów'' wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800,00 - odcinek A

Załączniki:
Obwieszczenie 15 MB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego''

Załączniki:
Obwieszczenie 74 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piotrkowa Trybunalskiego, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1 o powierzchni 0,0639 ha

Załączniki:
Zawiadomienie MB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego''

Załączniki:
Obwieszczenie 845 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowe''.

Załączniki:
Obwieszczenie 609 KB