artykuł nr 31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 92 KB
artykuł nr 32

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 38 przy ul. Dzielnej 7 A, stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Załączniki:
Ogłoszenie 77 KB
artykuł nr 33

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Prowadzenie punktu zbierania odpadów przewidziane do realizacji na działkach o nr ewid. 154, 155, 156/1 obręb 32 przy ul. Towarowej 14 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 15 KB
artykuł nr 34

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
Ogłoszenie 13 KB
artykuł nr 35

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Łodzi przy ul. Siostrzanej 29, w obrębie nr G-43, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 231/2 o powierzchni 97 m

Załączniki:
Zawiadomienie 12 KB