artykuł nr 41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 42

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: wiaty do magazynowania odpadów niebezpiecznych z wewnętrzną instalacją elektryczną, punktu mycia pojazdów i kontenerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (utwardzenia, zbiornik odparowujący, separator dla wód z punktu mycia oraz z wiaty odpadów niebezpiecznych, separator dla wód z terenów utwardzonych, hydrant 10 l/s, zbiornik bezodpływowy, kontenery dla instalacji biosuszenia), przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości położonej przy ul. Orlej 4 w Piotrkowie Trybunalskim (działki nr ewid.: 47/3, 46, 147 obręb 32)

artykuł nr 43

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 44

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,,,rozbudowie hal magazynowych na terenie przedsiębiorstwa ,,Sulimar'' zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 226, 227/4, 229/1 obręb 41 przy ul. Browarnej 5 w Piotrkowie Trybunalskim''''

artykuł nr 45

Ogłoszenie w/s przekazania w 2014 roku Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego (przystosowanego do przewożenia psów służbowych)