artykuł nr 36

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,modernizacji i rozbudowie linii przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego na działkach o nr ewid. 277/29, 277/27, 277/28, 277/49 obręb 14''

artykuł nr 37

Informacja o wynikach zamieszczonego ogłoszenia o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

artykuł nr 38

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż 4 szt. agregatów prądotwórczych PAD-16/3/400 S332E1W/1 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 39

Informacja o wynikach zamieszczonego ogłoszenia o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

artykuł nr 40

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko