artykuł nr 21

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach: Łódzkiej 41 m. 15, Wroniej 47 m. 15, Piastowskiej 10 m. 23, ks. P. Ściegiennego 9 m. 6.

artykuł nr 22

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postanawia o powołaniu biegłego w/s wydania opinii dot. określenia rynkowej wartości nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Siostrzanej 29, w obr. G-43, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 231/2 o pow. 0,0097 ha.

artykuł nr 23

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Siostrzanej 29, w obrębie nr G-43, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 231/2 o powierzchni 97 m

artykuł nr 24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Rolniczej wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej.

artykuł nr 25

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawujący funkcję Starosty, podaje do publicznej wiadomości wyniki, za I półrocze 2014 r., analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzony przez tut. organ oraz o liczbie uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.