artykuł nr 11

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego ,,na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie fminy M. Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowej"

artykuł nr 12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa linii przetwarzania odpadów komunalnych, przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego na działkach o nr ewid. 277/29, 277/27, 277/28, 277/49 obręb 14

artykuł nr 13

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach: łódzkiej 31 m. 19, Topolowej 16/20 A m. 36, Krasickiego 9 m. 25, Belzackiej 100 m. 11

artykuł nr 14

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali użytkowych (pomieszczenie rozdzielni elektrycznych R1 i R2 i pomieszczenie stacji TRAFO) stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, znajdujących się w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sienkiewicza 3

artykuł nr 15

Obwieszczenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków