artykuł nr 51

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,rozbudowie istniejącej stolarni o budynek magazynowy przeznaczony do składowania drewna oraz budynek montażowo ? magazynowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o nr ewid. 37/6 obręb 25 przy ul. Twardosławickiej 111 w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 52

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dróg krajowych i drogi powiatowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 53

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawujący funkcję Starosty, podaje do publicznej wiadomości wyniki, za II półrocze 2013 r., analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzony przez tut. organ oraz o liczbie uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

artykuł nr 54

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 55

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej w Piotrkowie Trybunalskim