artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Łodzi przy ul. Postępowej 12a, w obrębie nr G-43, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 127/2 o powierzchni 13 m2 , która z mocy prawa, z dniem 06.02.2013 r. przeszła na własność Gminy Łódź z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Ustronnej od pikietażu 0+297,00 do pikietażu 1+426,36 wraz z ul. Siostrzaną na odcinku od pikietażu 0+200,00 do pikietażu 0+283,28 i od pikietażu 0+421,73 do pikietażu 0+781,90.

artykuł nr 7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,prowadzenie punktu zbierania odpadów, polegające na odbiorze z urzędów - wydziału komunikacji - wycofanych aluminiowych tablic rejestracyjnych w celu ich dalszego przetworzenia, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 277/5 obręb 24 przy ul. Daniłowskiego 37 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach: Sienkiewicza 9 m. 1, Piastowskiej 11 m. 11, Garbarskiej 36 m. 20, Łódzkiej 29 m. 50, B. Chrobrego 1 m. 39, B. Prusa 2 m. 48, Wroniej 43 m. 67 i Wroniej 43 m. 18

artykuł nr 9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia: ,,Montaż zbiornika magazynowania paliw przewidziany do realizacji na działce ewid. 307/15 obręb 36 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kleszcz 6/8 - zmiana decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 4 czerwca 2013r. znak DOP.6220.9.5.2013.KS"

artykuł nr 10

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 277/39 obręb 14 przy ul. Topolowej 1 w Piotrkowie Trybunalskim