artykuł nr 26

Obwieszczenie dot. opinii o braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie ul. Starowarszawskiej na odcinku od ul. Farnej do ul. Jerozolimskiej wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową mostu na rzece Strawie przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 51 KB