artykuł nr 1

Ogłoszenie w/s przekazania w 2013 roku Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych

Załączniki:
Ogłoszenie 434 KB
artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
Ogłoszenie 90 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardosławickiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 66 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie oczyszczalni ścieków dla zakładu ,,Sulimar'' w Piotrkowie Trybunalskim, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 227/1 oraz 229/1 obręb 41 w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Zawiadomienie 90 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa na odcinku od granicy z gminą Wolbórz (dz. nr ewid. 45/1 obręb 47) do węzła gazowego ,,Meszcze I (dz. nr ewid. 5/3 obręb 8) przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Obwieszczenie 83 KB