artykuł nr 21

Postanowienie w przedmiocie zezwolenia na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

artykuł nr 22

Starostwo Powiatowe informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w/s wydania Gminie Miastu Piotrków Trybunalski pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód odpadowych i roztopowych do rzeki Strawy

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

artykuł nr 24

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki-Częstochowa

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczętym postępowaniu w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa i przebudowa gazociągu w ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybubnalskim