artykuł nr 11

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Łodzi zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w/s wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na regulacji rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia iż wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianą do realizacji na terenie osiedla "Pawłowska"

artykuł nr 13

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi informuje, prowadzone jest postępowanie administracyjne dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu

artykuł nr 14

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił warunki dla przedsięwzięcia polegającego polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niskiej 14

artykuł nr 15

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w/s wydania Gminie Piotrków Trybunalski pozwolenia wodnoprawnego