artykuł nr 21

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s zakończenia kompletowania dokumentów dot. budowy-montażu podziemnej stacji transformatorowe z kablami zasilającymi przy ul. Bolesława Chrobrego

artykuł nr 22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w pasie drogowym ulic Gołębiej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Miłosza oraz ulic przyległych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 24

Obwieszczenie-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku hurtowni farmaceutycznej na budynek produkcji mieszanek paszowych z częścią socjalną i magazynową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną zlokalizowanego na działce o nr ew. 220/2 obręb 41 przy ul. Glinianej 6 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 25

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy i przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia w rejonie ulicy Wojska Polskiego-na odcinku od ul. Kostromskiej do granic miasta