artykuł nr 16

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s zakończenia kompletowania dokumentów dot. budowy obiektu transportu publicznego-pętli autobusowej wraz z wiatą przystankową na terenie nieruchomości przy ul. Słowackiego

artykuł nr 17

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii energetycznej kablowej nn w rejonie ulicy Kłosowej

artykuł nr 18

Obwieszczenia o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, prowadzonej w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji przy ul. Wolborskiej 179/183 na działkach nr ew. 124, 125 oraz 126 obręb 47 w Piotrkowie Trybunalskim."

artykuł nr 19

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 20

Obwieszczenie dot. decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 3,2 MPa relacji Piotrków Trybunalski-rzeka Warta