artykuł nr 6

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r.,

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku

artykuł nr 8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę fundamentu pod wanny hartownicze na terenie nieruchomości położonej przy ul. Romana Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim (działka nr ewid. 15/33 obręb 31)

artykuł nr 9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku hurtowni farmaceutycznej na budynek produkcji mieszanek paszowych z częścią socjalną i magazynową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną zlokalizowanego na działce o nr ew. 220/2 obręb 41 przy ul. Glinianej 6 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji przy ul. Wolborskiej 179/183 na działkach nr ew. 124, 125 oraz 126 obręb 47 w Piotrkowie Trybunalskim"