artykuł nr 31

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'budowie dwóch silosów na wapno hydratyzowane i perlit przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej na działce o nr ew. 1/29 obręb 42'

artykuł nr 32

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: budowa budynku garażowo-usługowego oraz budynku usługowo-produkcyjno-handlowego z częścią mieszkalną wraz z niezbędną infrastrukturą przewidziana do realizacji przy ul. Roosevelta 31/33 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ew. 247, 248 obręb 32)

artykuł nr 33

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 3,2MPa relacji Piotrków Tryb.-rzeka Warta o łącznej długości ok 1,2km na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 34

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę stacji transformatorowej przy ul. Wierzejskiej 100

artykuł nr 35

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę sieci elektroenergetycznej wzdłuż ul. Sienkiewicza