artykuł nr 76

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o przekazaniu środków finansowych Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na realizację zadania pn.: Wyciągamy dzieci z bramy-Baw się latem, realizowanego w ramach programu Bezpieczne Miasto 2011

artykuł nr 77

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przebudowy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza wraz z budowa wodociągu oraz usunięciem ewentualnych kolizji i przebudowie istniejących sieci

artykuł nr 78

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o odjęciu przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 79

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 730m w rejonie ulic Szklarskiej i Orlej

artykuł nr 80

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów dot. budowy linii kablowej SN 15kV w rejonie ulic Karolinowskiej i Rolniczej