artykuł nr 36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
artykuł nr 37

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy odcinka Linii energetycznej napowietrznej 15 kV "Wschód - Piotrków"z odgałęzieniem do stacji transformatorowej "Technikum Budowlane" polegająca na: budowie kablowej linii energetycznej SN - 15 kV oraz demontażu odcinka napowietrznej linii energetycznej 15 kV w układzie drogowym ulicy Działkowej

artykuł nr 38

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z rur polietylenowych wraz z przyłączami w układzie drogowym ulicy Grabskiej

artykuł nr 39

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej PKL 3F464 w rejonie ulic Roosevelta - Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 40

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...