artykuł nr 31

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 roku

artykuł nr 32

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 roku

artykuł nr 33

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

artykuł nr 34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Zgodnie z art. 29. 30 oraz 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
artykuł nr 35

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...