główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa paliwa do samochodów i narzędzi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim Dostawa paliwa do samochodów i narzędzi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmiescie 73
97-300 Piotrków Trybunalski

TRYB:
Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena:20 zł płatne w kasie MZDiK.
Lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Dostawa paliwa do samochodów i narzędzi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

 

DOSTAWA OBEJMUJE:

 

Dostawa paliwa do samochodów i narzędzi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje:

A)     dostawę do 4.400 litrów benzyny bezołowiowej Eurosuper  95

B)      dostawę do 1 100 litrów oleju napędowego Ekodiesel Plus 50

Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie paliwa do zbiorników paliwa samochodów Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz do kanistrów  przeznaczonych do tankowania narzędzi wykorzystywanych przez Obwód Drogowy MZDiK, na stacjach benzynowych dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.


WYKONAWCA DOSTAWY:

1.      zapewni możliwość tankowania paliwa w odległości do 15 km od siedziby Zamawiającego przez całą dobę,

2.      gwarantuje odpowiednią jakość paliwa, wg obowiązujących norm,

3.      w przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację na terenie miasta Piotrkowa Tryb., zapewni jednakowe dzienne ceny paliwa na wszystkich swoich stacjach na terenie miasta Piotrkowa Tryb.

4.      umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w dwutygodniowych okresach rozliczeniowych, na podstawie zbiorczych faktur ,

5.      do każdej faktury, o których mowa w pkt. 4 dołączy wykaz zawierający następujące informacje:

·         miejsce, data i godzina zakupu

·         rodzaj i ilość pobranego paliwa

·         numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy

lub

·         numer kanistra i nazwisko pobierającego paliwo

 

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych . Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:

od STYCZNIA 2005 do 31.12.2005 roku

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku:

 

1.      posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku.WADIUM
Nie wymagane

KRYTERIA OCENY OFERT:

CENA  waga 90 %

 

Możliwość bezgotówkowego tankowania paliwa na terenie kraju wyrażona ilością stacji w sieci, którą dysponuje wykonawca, na terenie kraju - waga 10 %


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. 13A
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 17.01.2005 r. do godz. 09.00
Otwarcie ofert w dniu 17.01.2005 r. o godz. 10.00, pok. nr 13A

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Mariola Berezka w sprawach technicznych tel. 0-600928535 

Anna Januszczak w sprawach formalnych tel. 0-44 732-05-82