główna zawartość
artykuł nr 1

Realizacja programu telewizyjnego jako uporządkowanego zestawu audycji telewizyjnych

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

97-300 Piotrków Trybunalski al. 3 Maja 12

TRYB:

Przetarg nieograniczony

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Realizacja programu telewizyjnego jako uporządkowanego zestawu audycji telewizyjnych

(CPV – 92)

Opłata za SIWZ wynosi 15,00 zł.

Termin składania ofert:

7.01.2005 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi:

dnia 7.01.2005 r. o godz. 9.30.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymogów zawartych w SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

15 stycznia – 31 grudnia 2005 r.

Nie wymaga się zabezpieczenia oferty wadium.

Kryterium – cena – waga 100 %.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Wyklucza się składanie ofert częściowych i wariantowych.

Osobą uprawniona do kontaktów z wykonawcami jest Pani Małgorzata Dobrakowska
tel. (0-44) 732-52-37 wew. 20.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 15) w godzinach 9.00 – 14.00.