główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy i pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniu pn. ‘Poprawa dostępności komunikacyjnej Piotrkowa Trybunalskiego poprzez budowę jezdni północnej trasy W-Z na odcieniu od ul. Armii Krajowej – tory PKP współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy i pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniu pn. ‘Poprawa dostępności komunikacyjnej Piotrkowa Trybunalskiego poprzez budowę jezdni północnej trasy W-Z na odcieniu od ul. Armii Krajowej – tory PKP współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ  do odbioru w Urzędzie Miasta ,  97-300 Piotrków Tryb, Pasaż  Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Proponowany termin realizacji całego zamówienia do 30.09.2009 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

3.000,00 zł

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

    cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia  05.01.2005 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu  05.01.2005 r. o godz.  10.00  pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Elżbieta Sapińska tel. 44/732-18-44 – w sprawach technicznych

Halina Biniek tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych