główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. wynikających z obowiązujących przepisów dla potrzeb MZDIK

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73
97-300 Piotrków Trybunalski

TRYB:
Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena:20 zł płatne w kasie MZDiK.
Lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz p.poż. wynikających z obowiązujących przepisów dla potrzeb MZDIK.

 

USŁUGA OBEJMUJE:

 

1)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)   bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3)   sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)   udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)   udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6)   udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy
i bezpieczeństwo pracowników,

7)   zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)   przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii
na stanowiskach pracy,

9)   udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań
i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21) uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych . Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:

od stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku:

 

1.      posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 

wymagane jest spełnianie jednego z warunków określonych w pkt a-c dotyczących wymagań kwalifikacyjnych:

a)     posiadanie wyższego wykształcenia o specjalności  „bezpieczeństwo i higiena pracy”
lub studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

b)     posiadanie wyższego wykształcenia i co najmniej 3-letniego stażu pracy w służbie bhp,

c)     posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej
5-letniego stażu w służbie bhp,

oraz

d)     dodatkowo ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp.

 

2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

 

a)     przeznaczą do realizacji zamówienia pracowników spełniających warunki określone powyżej,

b)     dostarczą wymagane kserokopie wymagań kwalifikacyjnych określonych powyżej,

c)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dla realizacji zadania i zagwarantują organizację pracy w oparciu o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)     dostarczą kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni bądź 5-letni staż pracy w służbie, w zależności od poziomu wykształcenia,

e)     Oferent jako firma, musi wykazać się doświadczeniem w zrealizowaniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
Mile widziane są referencje od poprzednich zamawiających.

 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku.

 

WADIUM

NIE WYMAGANE


KRYTERIA OCENY OFERT:


- CENA - waga 100 %

 


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. 13A
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 30.12.2004 r. do godz. 08.00
Otwarcie ofert w dniu 30.12.2004 r. do godz. 09.00, pok. nr 13A

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Ewa Pijarowska w sprawach technicznych tel. 0-44 732-03-64

Anna Januszczak w sprawach formalnych tel. 0-44 732-05-82