główna zawartość
artykuł nr 1

Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmująca konserwację sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz naprawy sygnalizacji świetlnych wynikłe na skutek uszkodzeń powstałych podczas kolizji drogowych, wybryków chuligańskich lub innych zdarzeń losowych.

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmiescie 73
97-300 Piotrków Trybunalski

TRYB:
Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena:20 zł płatne w kasie MZDiK.
Lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmująca:

1. Konserwację sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

2. Naprawy sygnalizacji świetlnych wynikłe na skutek uszkodzeń powstałych podczas kolizji drogowych, wybryków chuligańskich lub innych zdarzeń losowych.

 

ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na prowadzeniu konserwacji i napraw sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego (wykaz sygnalizacji stanowi załącznik Nr 1 do umowy), oraz wykonywanie obowiązków pogotowia sygnalizacyjnego.

Poniżej przedstawiono informacje, które powinny być wykorzystane do kalkulacji kosztów konserwacji na rok 2005

ZBIÓR URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ OBEJMUJE:

a. sterowniki;

b. konstrukcje wsporcze z fundamentami;

c. latarnie sygnałowe z konsolami;

d. sygnalizatory ostrzegawcze przejść dla pieszych;

e. sygnalizatory dźwiękowe;

f. kanalizacje kablowe, sieć kabli sygnalizacyjnych i koordynacyjnych;

g. urządzenia osprzętu (kasety przyciskowe, skrzynki bezpiecznikowe, złącza sygnalizacji tymczasowych);

h. urządzenia ochrony przeciwporażeniowej;

ZASADY OGÓLNE KONSERWACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA ULICACH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.

 

1. Konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

 

Prace trwające na przestrzeni całego roku objęte rozliczeniem ryczałtowym to prace mające zapewnić sprawność funkcjonalną systemu sygnalizacji świetlnej miasta. Zaliczono do nich:

 

1.1   kompleksowe oględziny i ocenę stanu technicznego widocznych elementów sygnalizacji ulicznej m. Piotrkowa Trybunalskiego wraz ze  sterownikami - łącznie 12 kpl. sygnalizacji ulicznych 1 raz do roku

1.2   kompleksowe oględziny i ocenę stanu technicznego widocznych elementów sygnalizacji ostrzegawczej przejść dla pieszych - łącznie 2 kpl. 1 raz do roku;

1.3. kontrolne samochodowe i piesze oględziny sygnalizacji ulicznych dla ustalenia poprawności funkcjonowania - jeden raz na dobę (w godz. 600  - 730  ).

1.4. wymianę przepalonych żarówek w latarniach sygnałowych i  sygnalizatorach ostrzegawczych przejść dla pieszych (przyjęto wymianę wszystkich żarówek na przestrzeni jednego roku)

1.5. zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w rejonie ewentualnej awarii do czasu jej usunięcia;

1.6. utrzymanie stanu gotowości przystąpienia do usuwania usterek lub wyłączenia uszkodzonej sygnalizacji w czasie 45 min po otrzymaniu zgłoszenia w godzinach
600  - 2000, w  czasie 2 godzin po otrzymaniu zgłoszenia w pozostałych godzinach;

1.7. zabezpieczanie zagrożeń powstałych na skutek działania kataklizmów wypadków drogowych i działań wandalicznych  w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem MZDiK

1.8. obsługę reklamacji i opracowanie wyników kompleksowych oględzin;

1.9. przeprogramowywanie sterowników sygnalizacji ulicznej wynikające ze zmiany zaleceń Wydziału Decyzji Administracyjnych i Inżynierii Ruchu w funkcjonowaniu sygnalizacji;

1.10. koordynacja działań mających na celu utrzymanie urządzeń sygnalizacji ulicznej
w pełnej sprawności użytkowej;

1.11. lokalizacja uszkodzeń kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i koordynacyjnych – przyjęto jeden etat na okres roku;

1.12. przygotowanie miejsca pracy dla innych firm wykonujących zadania modernizacyjne;

1.13. czyszczenie soczewek i odbłyśników latarń sygnalizacyjnych – 2 razy w roku;

1.14. uzupełnienie uszkodzonych wandalicznie daszków na latarniach przyjęto 20 daszków na rok ;

1.15. wymianę zniszczonych wandalicznie soczewek przyjęto 20 soczewek z blendami na rok;

1.16. naprawy sterowników;

1.17. zabezpieczenie antykorozyjne masztów, wysięgników i szaf sterowniczych;

1.18. pomiary ochrony przeciwporażeniowej wynikające z terminów ustalonych przepisami eksploatacji - co najmniej raz w roku;

1.19. pomiary uziemień urządzeń sygnalizacyjnych wynikające z terminów ustalonych przepisami eksploatacji - co najmniej raz w roku;

1.20. opracowywanie protokółów oględzin dziennych i kompleksowych,

UWAGA !

Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do uczestnictwa w odbiorach częściowych realizowanych przez niego prac na zasadach członka komisji odbiorowej

 

2. Naprawa sygnalizacji świetlnych wynikła na skutek uszkodzeń POWSTAŁYCH podczas kolizji drogowych, wybryków chuligańskich lub innych zdarzeń losowych.

 

Przy realizacji robót obowiązywać będą ceny kontraktowe w poszczególnych asortymentach robót zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego.

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren podczas prowadzonych prac związanych z wykonywaniem zamówienia (bezpieczeństwo pracowników oraz osób trzecich)

 

W ramach robót zlecanych będą realizowane:

 

2.1. naprawy uszkodzonych sygnalizatorów kolumnowych

2.2. wymiany uszkodzonych sygnalizatorów kolumnowych

2.3. naprawy uszkodzonych słupków do mocowania sygnalizatora

2.4. wymiany uszkodzonych słupków do mocowania sygnalizatora,

2.5. awaryjne lokalizacje i naprawy kabli sterowniczych,

2.6. wymiany uszkodzonych pętli  indukcyjnych

2.7. naprawa uszkodzonych szaf sterowniczych

2.8. wymiana uszkodzonych szaf sterowniczych niezdatnych do naprawy;

2.4. dostosowanie wyposażenia instalacji sygnalizacyjnych do zmieniających się przepisów i wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

UWAGA !

 

1) Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są zagwarantować, że wszelkie roboty związane z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej ulic w Piotrkowie Trybunalskim wykonywane będą zgodnie z wymogami przepisów budowy urządzeń elektrycznych i w oparciu o aktualne akty prawne dotyczące ich eksploatacji z zastosowaniem urządzeń posiadających certyfikaty jakości oraz zgodności z wymogami norm i bezpieczeństwa.

2) Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są zagwarantować pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, że nie będą wprowadzać samowolnie zmian
w zakresie wyposażenia sygnalizacji oraz programowania sterowników;

3) Pracownicy zatrudnieni przy bieżącym utrzymaniu sygnalizacji świetlnej zobowiązani
są posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zależności od wykonywanych robót. Pracownicy zatrudnieni przy bieżącym utrzymaniu urządzeń elektrycznych wchodzących w  skład sygnalizacji świetlnej powinni posiadać dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne „E” do 1 kV wystawione przez Komisję Kwalifikacyjną SEP. Osoby sprawujące nadzór (kierownik prac) powinni posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób sprawujących dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych - "D" do 1 kV.

4) Wykonawca bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej zapewni organizację pracy
w oparciu o ustalenia Ustawy „Prawo Energetyczne” w sprawie BHP w zakładach energetycznych oraz innych zakładach pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych .

5) Wykonają zamówienie zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Zamawiającego przy użyciu sprzętu i materiałów posiadających odpowiednie atesty.

6) Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować zasadę, że ostateczny stan wyposażenia instalacji sygnalizacyjnej ulic m. Piotrkowa Trybunalskiego na koniec miesiąca grudnia 2005 (w zakresie ilości latarń, długości kabli, ilości szaf sterowniczych i.t.p.) nie wpłynie na zmianę wyjściowej rocznej ceny ofertowej na bieżące utrzymanie sygnalizacji na rok 2005.

 

OPIS CZĘŚCI/WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
od 01.01.2005 roku do 15.11.2004 roku

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku:

1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,

· wymagane jest posiadanie następujących uprawnień:

- Kserokopie uprawnień kierownika prac: w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych, uprawnień budowlanych w zakresie nadzoru i prowadzenia robót

- Kserokopie uprawnień osób przeznaczonych do realizacji zamówienia: w zakresie
 eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV „E” i „D” wystawione przez Komisję
 Kwalifikacyjną SEP

 oraz

- aktualnego wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - kierownika prac

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

·   wykażą, iż zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługę
o podobnym zakresie lub w zakresie instalacji albo konserwacji elektronicznych urządzeń sterujących o podobnym stopniu złożoności, typu automatyka przemysłowa, systemy monitorujące.

 

·   mają do dyspozycji następujący potencjał techniczny tj:

- samochód dostawczy

- podnośnik

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku.

5. na zrealizowany zakres robót udzielą minimum 2 lata gwarancji

6. posiadają ubezpieczenie (polisę lub inny dokument ubezpieczenia) potwierdzające,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

WADIUM
nie wymagane


KRYTERIA OCENY OFERT:

- Cena za konserwacje sygnalizacji świetlnej - waga 80%

- Koszt naprawy sygnalizacji świetlnych - waga 20%


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. 13A
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 17.12.2004 r. do godz. 9.00
Otwarcie ofert w dniu 17.12.2004 r. do godz. 10.00, pok. nr 13A

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Tadeusz Tazbir w sprawach technicznych tel. 0-44 732-03-60

Anna Januszczak w sprawach formalnych tel. 0-44 732-05-82