główna zawartość
artykuł nr 1

Analiza istniejącego układy komunikacyjnego ulic Zalesickiej i Świerczowskiej oraz określenie kierunków ich przebudowy z uwzględnieniem infrastruktury technicznej (istniejącej i projektowanej) oraz stanów prawnych

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż K. Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Analiza istniejącego układy komunikacyjnego ulic Zalesickiej i Świerczowskiej oraz określenie kierunków ich przebudowy z uwzględnieniem infrastruktury technicznej (istniejącej i projektowanej) oraz stanów prawnych

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ  do odbioru w Urzędzie Miasta , 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż K. Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

30 marca 2005 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż K. Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia  10.12.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu  10.12.2004 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Katarzyna Szokalska tel. 44/732-18-41 – w sprawach merytorycznych

Iwona Urbańczyk tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych