główna zawartość
artykuł nr 1

Elektroniczna aukcja na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ul. Farna 8
97-300 Piotrków Trybunalski
ogłasza aukcję elektroniczną na zakup i dostawę:
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA (pobierz plik)

Aukcja rozpocznie się w dniu 17 listopada 2004 r. o godzinie 12.00
na stronie Polskiej Platformy Przetargowej pod adresem
http://www.aukcje.pwpw.pl

1) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.

Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

· komputer klasy PC,

· system operacyjny Windows 2000 lub wyższy;

· zegar 300Mhz, 64MB RAM;

· sprawne łącze internetowe;

· przeglądarka Internet Explorer 5.5 bądź wyższa;

· aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną;

· wyłączona autoryzacja na serwerze proxy;

· ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

Po dopuszczeniu przez zamawiającego do udziału w aukcji wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia ofert a ich dane zostaną przesłane do PWPW S.A., po czym wykonawcy otrzymają drogą elektroniczną bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło do systemu. Istnieje możliwość udziału w odpłatnym szkoleniu dla wykonawców dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego - informacje pod numerem telefonu: (22) 530 26 57 PWPW S.A. udziela informacji technicznych związanych z organizacją aukcji pod numerem tel. (22) 530 27 96, e-mail: aukcje@pwpw.pl

2) Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień:

Cena wywoławcza: 110 000 zł (brutto).
Minimalny krok postąpienia: 100 zł (brutto).

W czasie trwania aukcji wykonawcy, którzy otrzymali loginy i hasła dostępowe do systemu, składają za pośrednictwem Internetu swoje oferty cenowe za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

3) Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania
Aukcja jest jednoetapowa. Czas trwania aukcji: 60 minut.

4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej
Wnioski o dopuszczenie do aukcji elektronicznej (pobierz wzór) wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 5 listopada 2004 r. do godz. 900 pisemnie na adres:

PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM,
 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Farna 8

 

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera formę pisemną do przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w niniejszym postępowaniu, na etapie poprzedzającym otwarcie aukcji.

5) Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej
Termin otwarcia aukcji 17 listopada 2004 r. godz.12.00.
Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje 17 listopada 2004 o godz. 13.00

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem udziału wykonawców w aukcji elektronicznej jest spełnienie warunków art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177). Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Oferowane
komputery muszą być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami jakościowymi oraz posiadać oznakowanie CE. (pobierz plik)

7) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6 należy złożyć:

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność
    z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
  • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenia o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub na wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego
  • Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia o uzyskaniu zgodny na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub na wstrzymanie wykonania decyzji ZUS.
  • Oświadczenie w trybie art. 44 Prawa zamówień publicznych (oświadczenie) (podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy);
  • W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowę regulującą współpracę tych podmiotów.
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika z zapisów w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

8) Termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę - 30 dni.

9) Termin wykonania zamówienia:7 dni od daty zawarcia umowy.

10) Szczegółowe warunki handlowe z wybranym wykonawcą zawarte są w załączonym wzorze umowy (pobierz plik).

11) Zamawiający NIE WYMAGA zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Aukcja prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177).