główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. WOJSKA POLSKIEGO 127 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Tel. 0-44 6461487,

 

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29. 01 2004 r.

na dostawę artykułów spożywczych

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych przez okres 12 miesięcy do siedziby Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Wojska Polskiego 127.

2.   W przetargu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a przede wszystkim:

a)   spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z dnia 09.02.2004 r. Nr 19, poz. 177)

b) wykonają przedmiotowe zamówienie w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy,

c)   dostawy wykonają we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców,

d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny,

e) dysponują własnymi środkami transportu – spełniającymi normy sanitarne, co umożliwi bezpośrednią dostawę produktu do Zamawiającego,

f) dostawa towarów nastąpi w terminie do 2 dni od daty  złożenia zamówienia godz. 700 do 1230 raz w tygodniu,

 g) oferent realizował przynajmniej jedno zamówienie o podobnej wielkości i charakterze
w ciągu ostatnich trzech lat.

3.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać
w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 127 w pokoju Kierownika jednostki pok. nr 1.

4.   Kryteriami wyboru oferty będą:

q Cena 100 %

5.   Osobami upoważnionymi do kontaktu z Dostawcami w imieniu zamawiającego są:

- Elżbieta Kozera tel. 0-44 6461487, w godz. 10-14

6.   Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26 sierpnia 2004 r. do godz. 1230 w „pokoju Kierownika Jednostki” pok. nr 1.

7.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2004 r. o godz. 1300 w pok. 3 (świetlica).