główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie docieplenia dachu nad krytą pływalnią przy ul. Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10; 97-300 Piotrków Trybunalski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE DOCIEPLENIA DACHU NAD KRYTĄ PŁYWALNIĄ PRZY UL. BELZACKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW”

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta , 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 31.09.2004 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

  • cena 100%


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 30.07.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 30.07.2004 r. o godz. 10.30 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Sylwia Wawrzyniak tel. 44/732-18-34 – w sprawach merytorycznych

Katarzyna Stec tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych