główna zawartość
artykuł nr 71

Przetarg nieograniczony na modernizację ul. Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

WYBÓR WYKONAWCY PEŁNIĄCEGO ROLĘ INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA ULICY SULEJOWSKIEJ OD RONDA IM. E. GIERKA DO ULICY PROJEKTOWANEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” WSPÓŁFINASOWANEGO W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO TRANSPORT

PRIORYTET 2. BEZPIECZNIEJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA
 DZIAŁANIE 2.2 USPRAWNIENIE PRZEJAZDÓW DROGAMI KRAJOWYMI PRZEZ MIASTA NA PRAWACH POWIATU

 

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na okres od wyboru inżyniera kontraktu (wrzesień 2005 r.), do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Zamawiającego oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi wykonawców robót budowlano-montażowych tj. wrzesień 2010r – zgoda Prezesa Zamówień Publicznych z dnia 23.06.2005r. na podpisanie umowy na okres 5 lat..Realizacja robót budowlano-montażowych planowana jest od II kwartału 2006 r. do końca maja 2007 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 29.09.2005r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 29.09.2005r. o godz. 10.00 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

IWONA URBAŃCZYK tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

artykuł nr 72

Przetarg nieograniczony na dostawe warzyw i owoców...

Przetarg nieograniczony na dostawe warzyw i owoców krajowych oraz, dostawe owoców i warzyw importowanych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 73

Przetarg nieograniczony na modernizację ul. Wolborskiej w...

Przetarg nieograniczony na modernizację ul. Wolborskiej w Piotrkowie Tryb. w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku dł. ca 3780 m od skrzyżowania z obwodnicą do granicy miasta w ramach ZPOR

artykuł nr 74

Przetarg nieograniczony na modernizacje Parku...

Przetarg nieograniczony na modernizacje Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w zakresie robót ogólnobudowlanych, drogowych, inżynieryjnych, elektroinstalacyjnych i zieleni

artykuł nr 75

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów mięsnych,...

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów mięsnych, wędlin i drobiu do siedziby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 76

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Szkoły...

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Rr 12 przy ul. Belzackiej 102/106 w ramach zadania "budowa ogrodzenia wokół SP Nr 12"

artykuł nr 77

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dot....

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dot. wykonania przebudowy odcinka Al. Armii Krajowej od Al. Generała Sikorskiego do ul. Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim – jezdnia wschodnia

artykuł nr 78

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę węgla dla osób...

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 79

Zakład Sprzętu Mechanicznego „PZL-ZSM” S. A....

Zakład Sprzętu Mechanicznego „PZL-ZSM” S. A. ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 80

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę...

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycyjnych zadań miasta Piotrkowa Trybunalskiego