główna zawartość
artykuł nr 111

Wykonanie remontu dachu w Gimnazjum nr 5 przy ul....

Wykonanie remontu dachu w Gimnazjum nr 5 przy ul. Kostromskiej 50 w Piotrkowie Tryb.

artykuł nr 112

Przetarg nieograniczony na modernizację ulicy Garbarskiej z...

Przetarg nieograniczony na modernizację ulicy Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 113

Koncepcja projektowa przebudowy ulicy Wierzejskiej na...

Koncepcja projektowa przebudowy ulicy Wierzejskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do granic miasta z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: ulicy Wolborskiej, ulicy Wierzejskiej, ulicy Wyzwolenia wraz z koncepcją rozwiązań odwodnieniowych w/w obszaru, w Piotrko

artykuł nr 114

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót modernizacyjnych...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót modernizacyjnych w pogotowiu opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego w ramach zadania „pogotowie opiekuńcze - elewacja”

artykuł nr 115

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania informacją i procesami pracy w Urzędzie Miasta.

artykuł nr 116

Przetarg nieograniczony na urządzenie skweru osiedlowego na...

Przetarg nieograniczony na urządzenie skweru osiedlowego na terenie nieruchomości przy ul. Topolowej, Wysokiej i Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego: „ulica Topolowa - zagospodarowanie terenu, wykonanie parkingu”

artykuł nr 117

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: „remonty w gimnazjach”

artykuł nr 118

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów piekarskich i różnych artykułów spożywczych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. WOJSKA POLSKIEGO 127 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Tel. 0-44 6461487,

 

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29. 01 2004 r. na dostawę wyrobów piekarskich i różnych artykułów spożywczych

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Część I: wyrobów piekarskich

Część II: różnych artykułów spożywczych 

przez okres 12 miesięcy do siedziby Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Wojska Polskiego 127.

 

2.   W przetargu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a przede wszystkim:

a)     spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09.02.2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)

b)     wykonają przedmiotowe zamówienie w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy,

c)     dostawy wykonają we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców,

d)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny,

e)     dysponują własnymi środkami transportu – spełniającymi normy sanitarne, co umożliwi bezpośrednią dostawę produktu do Zamawiającego,

f)       dostawa towarów nastąpi w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia w Części I (wyroby piekarskie) godz. 700 do 830 codziennie oprócz niedziel i Świąt i w Części II raz w tygodniu,

g)     oferent realizował przynajmniej jedno zamówienie o podobnej wielkości i charakterze w ciągu ostatnich trzech lat.

 

3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 127 w pokoju Kierownika jednostki pok. nr 1.

 

4.    Kryteriami wyboru oferty będą:

q       Cena 100 %

5.   Osobami upoważnionymi do kontaktu z Dostawcami w imieniu zamawiającego są:

- Małgorzata Jędrzejczak, tel. 0-44 6461487, w godz. 10-14

6.      Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2005 r. do godz. 1030 w „pokoju Kierownika Jednostki” pok. nr 1.

7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2005 r. o godz. 1100 w pok. 3 (świetlica).

artykuł nr 119

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane i prace...

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane i prace projektowe dotyczące inwestycji pn: „Adaptacja części budynku bursy przy ul. Broniewskiego 16 w Piotrkowie Tryb. na lokale socjalne”