główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na sporządzanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów

Załączniki:
Zapytanie ofertowe MB
Formularz oferty 83 KB
Projekt umowy MB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski w 2017 roku

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski w 2017 roku

artykuł nr 4

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla realizowanego w partnerstwie projektu pn. "Rewitalizacja terenów Podzamcza-Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 5

Postępowanie na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek podległych

artykuł nr 6

Postepowanie na sukcesywne dostarczanie prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2017 roku

artykuł nr 7

Postepowanie na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
SIWZ MB
Załączniki do SIWZ 556 KB
artykuł nr 8

Postepowanie na wyprodukowanie i sukcesywne - stosownie do złożonego każdorazowozapotrzebowania - dostarczanie do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych.

artykuł nr 9

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2017 roku

artykuł nr 10

Postepowanie na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze