główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ulicy Słowackiego ze skrzyżowaniem z Al. Kopernika ok 350 m wraz z przebudową/ budową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 3

Przetarg na budowę/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej

artykuł nr 4

Przetarg na rozbudowę sieci monitoringu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim - etap II i III Nr ogłoszenia 136808-2015

artykuł nr 6

Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizowanego projektu pn. eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion

artykuł nr 9

Przetarg na przebudowę istniejącego budynku piętrowego w ramach zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim" etap - II i III

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim.