główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na ,,Renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych - kanał tłoczony", będące częścią projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktra i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej a także obsługę techniczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolskiej 3 - Podole w 2015 roku

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2015 r. dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/remontu ul. Cmentarnej wraz z budową/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna".

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy P.O.W do ul. Toruńskiej.

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynków położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Batorego 4, 4a i 6 (działki nr 315/1, 320/8, 320/11, 320/12 obręb nr 21 wraz z zabezpieczeniem północnej ściany szczytowej w budynku przy ulicy Batorego 6a działka nr 493/2) i zachodniej ściany szczytowej budynku przy ulicy Batorego 6a (działka nr 493/2)