główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją poniższych zadań wchodzących w skład projektu pn. ,,TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II'' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na: Część I dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, Część II instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, Część III przeprowadzenie szkoleń podstawy systemu operacyjnego i internetu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpiecznego korzystania z internetu wg opisanego programu, Część IV zakup usługi internetu wraz z aktywacją dla 104 gospodarstw domowych w ramach realizowanego projektu pn. eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja projektowa

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych - kanału otwartego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim'', stanowiącego część programu operacyjnego ,,Infrastruktura i środowisko'' wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach funduszu spójności POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 12 miesięcy

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresie 01.01.2014-31.12.2014 r., dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek podległych

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolskiej - Podole w 2014 roku

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na: 1) Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność Miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta 2) Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót budowlanych niestanowiących konserwacji bieżących napraw w ramach realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego dla zasobu objętego zarządzaniem