główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wymianę posadzek na korytarzach I i II piętra w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw, w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4/6 - Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie"-współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie wiat i furtek oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej w przytulisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Małopolska - Podole w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na wykonanie i uruchomienie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej i basenowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego dla: A. Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Żwirki 5/7, B. krytej pływalni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzacka 106

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą wykonanie dwóch części zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztelańskiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą wykonanie części zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07