główna zawartość
artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obrocie krajowym i zagranicznym

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywną dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych

artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających polegających na wykonaniu dodatkowej ilości trawertynu gr. 2 cm na ścianach klatki schodowej podłoża o powierzchni 45,9 m kw. wraz z przygotowaniem w związku z realizacją zadania pn.: Remont (modernizacja) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19

artykuł nr 4

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót polegających na usunięciu awarii istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulicy Słowackiego od torów PKP do posesji przy ulicy Słowackiego 23 z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Piotrkowie Trybunalskim realizowana wg projektu budowlano-wykonawczego Budowa POW wraz z odcinkiem ul. Słowackiego do torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23 z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych (zamiennych), polegających na montażu 40 szt. pachołków żeliwnych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. POW w zamian za wykonanie 113 MB poręczy ochronnych

artykuł nr 6

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych drogowych powstałych w wyniku różnic wysokościowych niwelety ulicy i chodników na połączeniu etapów I i II przebudowy ul. POW

artykuł nr 7

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, polegających na wykonaniu krawężników łukowych z granitu (65,3 m), wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Słowackiego na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji 23 (pow. 175,2 m2) w związku z realizacją zadania pn: Przebudowa ul. Słowackiego od posesji nr 23 do Pl. Kościuszki w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

artykuł nr 8

Zamówienie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe, polegające na wymianie wodociągu wzdłuż budowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej dla wykonawcy części zadania rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego część programu operacyjnego infrastruktura i środowisko wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach funduszu spójności POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 9

Wykonanie robót dodatkowych polegających na: usunięciu awarii sieci wodociągowej w ul. Złotej, usunięciu awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Złotej i Górnej, usunięciu kolizji kanału deszczowego z istniejącym wodociągiem w związku z realizacją zadania p.n. budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej i ul. Górnej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Wykonanie robót dodatkowych polegających na: rozbiórce schodów wejściowych do budynku, do księgowej, do biblioteki oraz do kuchni, wykonanie izolacji ścian, wykonanie drenażu budynku pod schodami, wykonanie nowych schodów z poręczami w zw. z realizacją zadania pn.: modernizacja budynku SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim