główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla kontraktu - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr I, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 157 KB
SIWZ - str. 1 254 KB
Ogłoszenie dodatkowe 88 KB
Drogi (zip) MB
Kosztorys-przedmiar zagregowany 182 KB
Sieci branża elektryczna (zip) MB
AKPiA cz.1 (zip) MB
AKPiA cz. 2a (zip) 23 MB
AKPiA cz. 2b (zip) 13 MB
Część osadowa - likwidacja OBF i poletek MB
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego 12 MB
Część osadowa - stacja polielektrolitu 692 KB
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuw MB
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego 10 MB
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym 19 MB
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanego MB
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu 21 MB
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadów MB
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego 21 MB
Część osadowa - kotłownia cz. 1 25 MB
Część osadowa - kotłownia cz. 2 14 MB
Część osadowa - biogaz MB
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny 20 MB
Część osadowa - budynek warsztatowy 11 MB
Część osadowa - dyspozytornia MD-2 MB
Część osadowa - rozbiórki MB
Część ściekowa - budynek krat i wiata 11 MB
Część ściekowa - piaskownik ISTN MB
Część ściekowa - piaskownik PROJ MB
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów 16 MB
Część ściekowa - osadnik wstępny MB
Część ściekowa - reaktor MB
Część ściekowa - osadnik wtórny MB
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych 338 KB
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień 12 MB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 st MB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 st MB
Część ściekowa - budynek dmuchaw MB
Część ściekowa - stacja dozowania PIX MB
Część ściekowa - biofiltr MB
Część ściekowa - budynek energetyczny MB
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny 339 KB
IDW i kontrakt MB
Instrukcja eksploatacji w trakcie prac MB
Projekt oznaczeń rurociągów MB
Projekt rozruchu MB
Sieci międzyobiektowe - wodociągi MB
Sieci międzyobiektowe - CO MB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowa MB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarna MB
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1 MB
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2 MB
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3 MB
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4 MB
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadowe MB
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowego MB
Sieci międzyobiektowe - woda technologiczna MB
STWiORB MB
Projekt budowlany - BIOZ 214 KB
Projekt budowlany - cz. osadowa I 16 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa II 23 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa III 28 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa IV 21 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa I MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa II 29 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa III 25 MB
Projekt budowlany - projekt zagospodarowania MB
SIWZ 890 KB
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert 263 KB
Sprostowanie MB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 421 KB
Ostatnia strona odpowiedzi na pytania wykonawców 45 KB
AKPiA cz. 1-zmieniony MB
AKPiA cz. 2-zmieniony 23 MB
AKPiA cz. 2b-zmieniony 13 MB
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuw-zmieniony MB
Część osadowa - biogaz-zmieniony MB
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny - zminieniony 22 MB
Część osadowa - budynek warsztatowy - zmieniony 11 MB
Część osadowa - dyspozytornia MD-2 - zmieniony MB
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym - zmieniony 15 MB
Część osadowa - kotłownia - zmieniony 30 MB
Część osadowa - likwidacja OBF i poletek - zmieniony MB
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego - zmieniony 21 MB
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadów - zmieniony MB
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - zmienionego 12 MB
Część osadowa - rozbiórki - zmieniony MB
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu - zmieniony 21 MB
Część osadowa - stacja polielektrolitu - zmieniony 692 KB
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego - zmieniony 12 MB
Część osadowa - zbiornik osadów zmieszanych 21B biofiltr - zmiany MB
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanego - zmieniony MB
Część ściekowa - biofiltr - zmieniony MB
Część ściekowa - budynek dmuchaw - zmieniony MB
Część ściekowa - budynek energetyczny - zmieniony MB
Część ściekowa - budynek krat i wiata - zmieniony 11 MB
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny - zmiany 339 KB
Część ściekowa - osadnik wstępny - zmieniony MB
Część ściekowa - osadnik wtórny - zmieniony MB
Część ściekowa - piaskownik ISTN - zmieniony MB
Część ściekowa - piaskownik PROJ - zmieniony MB
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów - zmieniony 16 MB
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień - zmieniony 12 MB
Część ściekowa - reaktor - zmieniony MB
Część ściekowa - stacja dozowania PIX - zmieniony MB
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych - zmieniony 338 KB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 st - zmieniony MB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 st - zmieniony MB
Drogi - zmieniony MB
Kosztorys-przedmiar zagregowany - zmieniony 171 KB
Sieci międzyobiektowe - CO - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowa - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarna - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3 - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2 - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1 - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadowe - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowego - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4 - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - woda technologiczna - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - wodociąg - zmieniony MB
Sieci branża elektryczna - zmieniony MB
STWiORB - zmieniony MB
Załącznik 1 a do oferty - zmieniony 278 KB
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne oczyszczalni scieków 2008 MB
Zestawienie zmian w dokumentacji 184 KB
Dokumentacja geotechniczna MB
Pytania i odpowiedzi MB
Specyfikacja techniczna - Instalacje technologiczne 524 KB
Ogłoszenie dodatkowych informacji 214 KB
Zmiana informacji dodatkowych 212 KB
Pytania i odpowiedzi 2 MB
Uzupełnienie dokumentacji w nawiązaniu do udzielanych odpowiedzi MB
Pytania i odpowiedzi 3 MB
Uzupełnienie dokumentacji MB
Ogłoszenie dodatkowych informacji 84 KB
Zmiana treści subklauzuli11.10 Warunków Szczególnych Kontraktu 343 KB
Pytania i odpowiedzi 4 MB
Specyfikacja techniczna, ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające 169 KB
Pytania i odpowiedzi 5 553 KB
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofert 243 KB
Ogłoszenie dodatkowych informacji MB
Zmiana treści SIWZ 338 KB
Pytania i odpowiedzi 6 646 KB
Zmiana treści ogłoszenia!! MB
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofert MB
Pytania i odpowiedzi MB
Zmiana treści subklauzuli 14.7 721 KB
Zmiana załącznika nr 1a MB
Instrukcja eksploatacji, projekt rozruchu, STWiORB MB
PW-część osadowa-kolejna zmiana 24 MB
PW-część ściekowa-kolejna zmiana 29 MB
Pytania i odpowiedzi MB
Zmiana treści STWiORB 878 KB
Zmiana treści subklauzuli 22.4 894 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 917 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2 1,002 KB
Sprostowanie do ogłoszenia MB
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 7 i w budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie - stacja ujęcia wody w Uszczynie

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2012-2013 (z wyłączeniem dostaw aparatów telefonicznych)

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych pomiędzy 2 sieciami LAN Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 12 m-cy

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na prowadzenie obsługi szaletów miejskich przy Placu Niepodległości, ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II przy amfiteatrze w Piotrkowie Trybunalskim w 2012r.

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na: 1) zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu miasta 2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót budowlanych niestanowiących konserwacji i bieżących napraw w ramach realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego dla zasobu objętego zarządzaniem

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2012 roku.

artykuł nr 10

Ogłoszenie na sprzedaż samochodu Polonez Atu Plus

Załączniki:
Ogłoszenie 468 KB
Ogłoszenie o wyniku przetargu 152 KB