główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: 1) zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu miasta 2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót budowlanych niestanowiących konserwacji i bieżących napraw w ramach realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego dla zasobu objętego zarządzaniem

Załączniki:
Ogłoszenie 262 KB
SIWZ 371 KB
SIWZ - str. 1 217 KB
Wzór umowy 170 KB
Załączniki do umowy (ZIP) 210 KB
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na prowadzenie miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2011 r.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowych przyłączy energetycznych C. O., kanalizacji sanitarnej, wodociągowej do budynków ZSP Nr 2.

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2011 r.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2010 i 2011 r. dla potrzeb UM Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych pomiędzy 2 sieciami LAN Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz świadczenie usług stałego dostępu do sieci internet

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez 12 miesięcy

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na wybór projektanta i wykonawcy robót budowlanych dla zadania "Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej"-kontrakt nr III w ramach projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiącym część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-003/07