główna zawartość
artykuł nr 1

grudzień 2003

Zarządzenie Nr 505/03

z dnia 1 grudnia 2003 r. w/s zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 338 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 lipca 2003 r.

Zarządzenie Nr 506/03

z dnia 3 grudnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rolniczej 88 – ul. Szymanowskiego 106 i ul. Litewskiej 3.

Zarządzenie Nr 507/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja na 2003 r. dla Piotrkowskiego Klubu Sportowego „Polonia” w wys. 2000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego w umowie – zakup strojów sportowych.

Zarządzenie Nr 508/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 9, ozn. numerem działki 328/2 o pow. 0,0069 ha wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynku – pawilonu znajdującego się na tej działce i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 509/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 9, ozn. numerem działki 329/2 o pow. 0,0232 ha wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynku – pawilonu znajdującego się na tej działce i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 510/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 511/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 3 i ul. PCK 33-35.

Zarządzenie Nr 512/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania informacją i procesami pracy w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 513/03

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Rysiej 3 m.3, 6, 24, Krasickiego 7 m.48, ks. P. Ściegiennego 6a m.11.

Zarządzenie Nr 514/03

z dnia 8 grudnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 16 i 37 w budynku położonym przy ulicy Garbarskiej 36 stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 515/03

z dnia 8 grudnia2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzieci Polskich 26.

Zarządzenie Nr 516/03

z dnia 8 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni ulicy Roosevelta od ul. Próchnika do ul. Żeromskiego oraz parkingu.

Zarządzenie Nr 517/03

z dnia 8 grudnia 2003 r. w/s podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 518/03

z dnia 9 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10.

Zarządzenie Nr 519/03

z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniające Zarządzenie w/s opłat za wykonywanie kopii dokumentów na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie Nr 520/03

z dnia 10 grudnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dot. anulowania Zarządzenia Nr 272 z 1.07.2003 r. w/s udzielenia dotacji w wysokości 2.000 zł. dla Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk/

Zarządzenie Nr 521/03

z dnia 10 grudnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., położonych przy ulicach: ks. P. Ściegiennego 6a m.11, Rysiej 3 m.3, 6 i 24, Krasickiego 7 m.48 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ul. Garbarskiej 36 m.16 i 37 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 522/03

z dnia 10 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę parkingu przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 523/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami i administracji samorządowej.

Zarządzenie Nr 524/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2004.

Zarządzenie Nr 525/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 526/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 527/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 528/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 20 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 529/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie czynności kurierskich w 2004 r. na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 530/03

z dnia 15 grudnia 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 531/03

z dnia 15 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych oraz utrzymanie czystości w parkach znajdujących się na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 532/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego w budynku przy ul. Wysoka 7 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 533/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19 grudnia 2003 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:ul. Glinianej 10,ul. Studziennej 8,ul. Bednarskiej 12,ul. Bosmańskiej 13,ul. Bosmańskiej 15,ul. Kapitańskiej 2 – Bosmańskiej 11,ul. Bawełnianej 27a, ul. Bawełnianej 27b,ul. Bawełnianej 27c.

Zarządzenie Nr 534/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s powołania Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej./p. K. Chojniak – Wiceprezydent Miasta/

Zarządzenie Nr 535/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s powołania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej./członkowie Komisji: Piotr Olejnik, Grażyna Stolarska, Zbigniew Stankowski/

Zarządzenie Nr 536/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s sporządzenia spisu z natury.

Zarządzenie Nr 537/03

z dnia 17 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta w 2004 r.

Zarządzenie Nr 538/03

z dnia 18 grudnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Krasickiego 9 m.4, Piastowskiej 10 m.29, Działkowej 6 m.47.

Zarządzenie Nr 539/03

z dnia 18 grudnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 8, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 540/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s zwiększenia dotacji.

/ dot. zwiększenia dotacji dla Zarządu Rejono-wego PCK w Piotrkowie Tryb. o kwotę 10.000 zł, na realizację zadań z/z pomocy społecznej – Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych. Dotacja wynosi ogółem 70.000 zł /

Zarządzenie Nr 541/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na prace dodatkowe w zakresie opracowania:

  1. Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. wraz z koncepcją programowo-przestrzenną,

  2. Studium wykonalności dla oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.,

  3. Raportu oddziaływania na środowisko dla oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.

  4. Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności.

Zarządzenie Nr 542/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2004.

Zarządzenie Nr 543/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 18 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 544/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zasilenia wewnętrznych elektrycznych instalacji odbiorczych z istniejących złączy kablowych przy Al. 3 Maja w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 545/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i maszyn do pisania dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. w 2004 r.

Zarządzenie Nr 546/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie:

  1. Programu ochrony środowiska dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego.

  2. Planu gospodarki odpadami dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego.

Zarządzenie Nr 547/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji.

/dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Piotrkowie Tryb.,
w wys. 15.000 zł. na wydanie albumu „Piotrków Trybunalski miasto z przyszłością, bogate przeszłością"/

Zarządzenie Nr 548/03

z dnia 24 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 549/03

z dnia 30 grudnia 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 16 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 550/03

z dnia 30 grunia 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 107 z dnia 07.04.2003 r. w/s powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohowlowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 551/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003

Zarządzenie Nr 552/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym: Urzędu Miasta, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego i Pogotowia Opikuńczego.

Zarządzenie Nr 553/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zatwierdzenia zmian do planu finansowego środka spcejalnego na 2003 r.

Zarządzenie Nr 554/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego środka specjalnego na rok 2004

Zarządzenie nr 555/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącym załącznik do Zarządeznia Nr 338 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 lipca 2003 r.

artykuł nr 2

listopad 2003

Zarządzenie Nr 464/03

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazów nieruchomości, poł. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krętej 6-8 oraz ul. Wroniej 46.

Zarządzenie Nr 465/03 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2003/2004.

Zarządzenie Nr 466/03 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s umorzenia zaległych należności za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 467/03

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic z sygnalizacja świetlną w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 468/03

z dnia 04 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót modernizacji ulicy Sulejowskiej, wg procedur unijnych.

Zarządzenie Nr 469/03

z dnia 12 listopada 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji./zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” o kwotę 10.000 zł na działalność profilaktyczno – integracyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin. Dotacja po zmianie wynosi ogółem 45.000 zł/

Zarządzenie Nr 470/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych.

Zarządzenie Nr 471/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy: Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28, Dąbrowskiego 5/7 oraz ochrona kasy przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 472/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remonty sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 11 w ramach zadania – Remonty w szkołach podstawowych.

Zarządzenie Nr 473/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na konserwację i naprawę urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w 2004 r.

Zarządzenie Nr 474/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych, papierniczo-geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2004.

Zarządzenie Nr 475/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2003 r.

Zarządzenie Nr 476/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej w ulicach: Żurawiej Witowskiej i Wodnej wraz z projektem drogowym dla tych ulic i połączeniem ich z ulicą Różaną.

Zarządzenie Nr 477/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania środków finansowych./ dotacja dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 3.300,00 zł na zorganizowanie konkursu na najlepszy scenariusz przedstawienia sztuki teatralnej pt. „Żyję trzeźwo” o tematyce antyalkoholowej wśród młodzieży drugich klas gimnazjalnych/

Zarządzenie Nr 478/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2003 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:ul. Przemysłowej 4,ul. Bednarskiej 10,ul. Bednarskiej 12,ul. Bawełnianej 27a, ul. Bawełnianej 27 b,ul. Bawełnianej 27c,ul. Orlej 9 i,ul. Orlej 9 j.

Zarządzenie Nr 479/03

z dnia 19 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na nabycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 62.

Zarządzenie Nr 480/03

z dnia 19 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usługi administratora targowisk miejskich.

Zarządzenie Nr 481/03

z dnia 19listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną referatów nadzorowanych przez Skarbnika Miasta.

Zarządzenie Nr 482/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja w 2003 r. dla KS „Concordia” w wys. 15.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonego w umowie – przygotowanie I zespołu piłki nożnej do awansu do IV ligi/

Zarządzenie Nr 483/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./dotacja w 2003 r. dla KS „Piotrkowianin-Kiper” w wys. 12.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonego w umowie – przygotowanie zespołu piłki ręcznej mężczyzn do ekstraklasy.

Zarządzenie Nr 484/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia Działań Artystycznych „GALERIA OFF” w wys. 9.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie – projekt graficzny i częściowe koszty druku katalogu „Interakcje”/

Zarządzenie Nr 485/0

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” w wys. 1.500 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie – koszty „edukacji bajecznej”/

Zarządzenie Nr 486/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s przeprowadzenia weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ustalającego taryfy cenowe na wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2004.

Zarządzenie Nr 487/03

z dnia 24 listopada 2003 r. w/s opłat za wykonywanie kopii dokumentów na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej./1. Za sporządzenie kserokopii dokumentów w formacie A4 – 0,30 zł za stronę, 0,50 zł za dokument dwustronny,2. Za sporządzenie kserokopii dokumentów w formacie A3 stosuje się stawki, o których mowa powyżej mnożąc je przez współczyn-nik 2.3. Za sporządzenie kopii dokumentów na nośniku elektronicznym – dyskietce, pobiera się opłatę w wys. 2,00 zł /koszt nośnika/4. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów zapisanych na nośniku elektronicznym – dyskietce, pobiera się opłatę w wys. 7,00 zł /koszt nośnika oraz koperty zabezpieczającej/ Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Nr 519/03

Zarządzenie Nr 488/03

z dnia 24 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 489/03

z dnia 25 listopada 2003 r. w/s zmian w składzie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną referatów nadzorowanych przez Skarbnika Miasta.

Zarządzenie Nr 490/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę podłogi w sali gimnastycznej IV LO w Piotrkowie Trybunalskim – roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 491/03

z dnia 26 listopada2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont stropów w pracowniach gastronomicznych ZSP nr 4, ul. Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 492/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty dekarsko-blacharskie w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 493/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na częściową wymianę stolarki okiennej w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 494/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta, Glinianej, Dzikiej w Piotrkowie Trybunalskim – roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 495/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 496/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Zespołu ds. protokolarnego przekazania Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 5 i 7.

Zarządzenie Nr 497/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Poleśnej, Krętej, Spacerowej, Wschodniej, Rakowskiej, Zimnej i Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim – roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 498/03

z dnia 27 listopada 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych przy ulicach: Garbarskiej 31 m.56, Mieszka I-go 1 m.25, Rysiej 3 m.7, ks. P. Ściegiennego 10 m.31, Jerozolimskiej 25 m.18 i m.8, wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ulicach: ks. P. Skargi 2 m.6, Pawlikowskiego 2 m.9, Krasickiego 10 m.1, Szmidta 15 m.17, ks. P. Ściegiennego 13 m.10 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 499/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 500/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 501/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż 3 sztuk terminali informacyjnych – kiosków multimedialnych.

Zarządzenie Nr 502/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 503/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej.

Zarządzenie Nr 504/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

artykuł nr 3

październik 2003

Zarządzenie Nr 420/03

z dnia 1 października 2003 r. w/s zasad przydzielania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Nr 421/03 

z dnia 2 października 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., położonych przy ulicach: Krasickiego 10 m.46, Łódzkiej 41 m.40, Sulejowskiej 25 m.2, Krasickiego 5 m.2 i 7, ks. P. Skargi 2 m.12 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ulicach: Piastowskiej 10 m.34, Belzackiej 102 m.34, Wroniej 43 m.53, Rysiej 3 m.23 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

 

Zarządzenie Nr 422/03

 z dnia 2 października 2003 r. w/s powołania zespołu ds. organizacji odbywania służby zastępczej przez poborowych w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.  

 

Zarządzenie Nr 423/03 

z dnia 2 października 2003 r. w/s powołania zespołu ds. opracowania i wdrożenia Regulaminu Pracy  Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.  

Zarządzenie Nr 424/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń opiniującego wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych./skład Zespołu: J. Pokutycki, L. Klepiński, H. Biernacka, L. Ror – przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz B. Rychlik – Prezes Zarządu Oddziału ZNP i H. Michalski – Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”/

Zarządzenie Nr 425/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s regulaminu systemu kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 426/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w granicach administracyjnych Gminy Piotrków Trybunalski stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i otoczenia.

Zarządzenie Nr427/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów papierniczo-biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 428/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roszada – Piotrków” przy SP Nr 14 w wysokości 2.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 429/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s ustalenia wysokości nagrody i wyróżnienia w Konkursie na najlepszą pracę magisterską o mieście Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim.

Zarządzenie Nr 430/03

z dnia 10 października 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 151 z dnia 30.04.2003 r. w/s przyznania na 2003 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 431/03

z dnia 10 października 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na IV kwartał 2003 r. dla Tenisowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nortenis” w wys. 500 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 432/03

z dnia 10 października 2003 r. zmieniające załącznik do Zarządzenia Nr 119/2003 Prezydenta Miasta z dnia 11.04.2003 r. w/s określenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 433/03

z dnia 10 października 2003 r. w/s zwiększenia dotacji ./zwiększenie dotacji o kwotę 7.200 zł dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Tryb. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych. Dotacja po zmianie wynosi ogółem 230.000 zł/

Zarządzenie Nr434/03

z dnia 13 października 2003 r. w/s utworzenia Zespołu Reagowania Kryzysowego miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 435/03

z dnia 13 października 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicach: Wolborskiej 117, Granicznej 10a, W. Polskiego 15/17 – Wiejskiej 2 oraz na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicach: Stokrotek, Kajakowej, Kapitańskiej i Bosmańskiej.

Zarządzenie Nr 436/03

z dnia 13 października2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu „Remonty szkół i placówek oświatowych” :- I LO – przemurowanie wierzchniej warstwy przypory południowo – wschodniej, -III LO – remont sanitariatów dziewcząt na II piętrze,- III LO – wymiana części ogrodzenia na długości od narożnika płn-zach do narożnika sali gimnastycznej.

Zarządzenie Nr 437/03

z dnia 13 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na adaptację i modernizację pawilonu socjalno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Żwirki.

Zarządzenie Nr 438/03

z dnia 14 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na „Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Krakowskie Przedmieście 36 – częściowa wymiana stolarki okiennej”.

Zarządzenie Nr 439/03

z dnia 14 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych przy ulicy Broniewskiego 16 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 440/03

z dnia 15 października 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 151 z dnia 30.04.2003 roku w sprawie przyznania na 2003 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 441/03

z dnia 15 października 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Rysiej 3 m. 7, Mieszka I-go 1 m. 25, Garbarskiej 31 m. 56

Zarządzenie Nr 442/03

z dnia 15 października 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Szmidta 15 m. 17, ks. P. Ściegiennego 13 m. 10 i 22, Łódzkiej 41 m. 40, ks. P. Skargi 2 m. 6, Pawlikowskiego 2 m. 9, Krasickiego 10 m. 10

Zarządzenie Nr 443/03

z dnia 15 października 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10

Zarządzenie Nr 444/03

z dnia 20 października 2003 r. dot. zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 16 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 445/03

z dnia 20 października 2003 r. w/s rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru płożonego w Piotrkowie Tryb., zawartego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz Projektowaną Z 1/2, określoną w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 446/03

z dnia 20 października 2003 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 184/02 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Zastępców Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 447/03

z dnia 22 października 2003 r. w/s rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.18.03.R, 18.18.01.R.

Zarządzenie Nr 448/03

z dnia 24 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 449/03

z dnia 24 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 450/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. poł. przy ulicach: Broniewskiego 10 m.8, Łódzkiej 41 m.34, Łódzkiej 31 m.48, Wysokiej 40/42 m. 4, Topolowej 16/20 m.4, 15, 44, Szmidta 15 m. 5, 46, 51, 63, 76, K. Wielkiego 3 m.14 wraz z odda-niem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz poł. przy ulicach: Garbarskiej 31 m.9, 12, Mieszka I 1 m.26, Belzackiej 100 m.8 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 451/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, poł. przy ulicach: ks. P. Ściegiennego 10 m. 31, Jerozolimskiej 25 m. 8 i 18.

Zarządzenie Nr 452/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku poł. przy ulicy Krasickiego 10 stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 453/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nierucho-mości, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Gościnnej 16 i 18.

Zarządzenie Nr 454/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie: 1. Program ochrony środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego,2. Planu gospodarki odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego.

Zarządzenie Nr 455/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s powołania Komisji ds. analizy ofert i wyłonienia biura brokerskiego pośredniczącego w ubezpieczeniu majątku Miasta.

Zarządzenie Nr 456/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z referendum ogólnokrajowego.

Zarządzenie Nr 457/03

z dnia 30 października 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 11 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 458/03

z dnia 30 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługę konsultingową w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001: 2000 w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 459/03

z dnia 30 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na kontynuację wdrażania systemu informacji o terenie dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego (STRATEG).

Zarządzenie Nr 460/03

z dnia 30 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie audytów energetycznych dla 109 budynków.

Zarządzenie Nr 461/03

z dnia 31 października 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 462/03

z dnia 31 października 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 7 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr463/03

z dnia 31 października 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Miejskiego Międzyszkolnego KS „Piotrcovia” w wys. 40.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego w umowie – przygotowanie zespołu do udziału w Pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej sezonu 2003/2004/

artykuł nr 4

Wrzesień 2003

Zarządzenie Nr 388/03

z dnia 1 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego, 5-miejscowego na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 389/03

z dnia 1 września2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja na III i IV kw. 2003 r. dla Piotrkowskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego w wysokości 1.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 390/03

z dnia 2 września 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Białej 19 – Ludowej 25.

Zarządzenie Nr 391/03

z dnia 8 września 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie zadaniowym Urzędu Miastai jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 392/03

z dnia 9 września 2003 r. w/s powołania Komisji Konkursowej na najlepszą pracę magisterską o mieście Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim.

Zarządzenie Nr 393/03

z dnia 9 września 2003 r. w/s powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę numerycznej mapy wektorowej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Zarządzenie Nr 394/03

z dnia 10 września 2003 r. w/s wprowadzenia w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim instrukcji określającej obieg w Urzędzie Miasta dyskietek i innych nośników zawierających dane osobowe, instrukcji określającej sposób zabezpieczania archiwalnego danych przetwarzanych w systemie komputerowym oraz instrukcji określającej sposób rejestrowania i wyrejestrowywania, nadawania uprawnień i określenia czasu pracy użytkownikom systemów informatycznych.

Zarządzenie Nr 395/03

z dnia 11 września 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej.

Zarządzenie Nr 396/03

z dnia 11 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniaw dniu 26 września 2003 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy: ul. Przemysłowej 4, ul. Studziennej 8, ul. Studziennej 10, ul. Świtezianki 1, ul. Świtezianki 3, ul. Świtezianki 7,ul. Świtezianki 9, ul. Bednarskiej 13, ul. Bednarskiej 14, ul. Orlej 7m,ul. Orlej 9a.

Zarządzenie Nr 397/03

z dnia 12 września 2003 r. w/s rozpatrzenia zarzutów i protestu wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Żeglarska, południową granicą osiedla Jeziorna II, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla „Wierzeje”.

Zarządzenie Nr 398/03

z dnia 15 września 2003 r. w/s przydziału godzin na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane przez szkoły na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 399/03

z dnia 15 września 2003 r. w/s powołania zespołu ds. wdrożenia systemu do komputerowej obsługi korespondencji i spraw w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 400/03

z dnia 16 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i regulację rzeki Strawy na odcinku od torów PKP do ul. Źródlanej.

Zarządzenie Nr 401/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektów organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic z sygnalizacją świetlną w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 402/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę podłogi w sali gimnastycznej IV LO.

Zarządzenie Nr 403/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 37.

Zarządzenie Nr 404/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej.

Zarządzenie Nr 405/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 406/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 407/03

z dnia 18 września 2003 r. w/s rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy terenem ogrodów działkowych „Oaza”, ul. Projektowaną 1, ul. Łódzką ,ul. Pawłowską, południową granicą ujęcia wody „Szczekanica”, ul. 25-go Pułku Piechoty i ul. Pawłowską.

Zarządzenie Nr 408/03

z dnia 24 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w ramach zadania pod nazwą: „Remont szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” w I Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 409/03

z dnia 24 września 2003 r. w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 410/03

z dnia 24 września2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania „Wodociąg w ul. Krakowskie Przedmieście”.

Zarządzenie Nr 411/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeumw Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 412/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 413/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych „Galeria Sztuki” w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 414/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr415/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budyn-kach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonal-nego korzystania z domu, poł. przy ulicach: Belzackiej 100 m.8, Mieszka I-go 1 m. 26, Garbarskiej 31 m.9 i 12.

Zarządzenie Nr 416/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, poł. przy ulicach: Topolowej 16/20 m.4, 15, 44, Broniewskiego 10 m.8, Łódzkiej 41 m. 34, K. Wielkiego 3 m.14, Szmidta 15 m.5, 46, 51, 63, 76, Łódzkiej 31 m.48, Wysokiej 40/42 m.4.

Zarządzenie Nr 417/03

z dnia 30 września 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 418/03

z dnia 30 września 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie zadaniowym Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 419/03 Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty

z dnia 30 września 2003 r. w/s interwencyjnego przejęcia dokumentów Górniczego Klubu Sportowego „PIOTRCOVIA”.

artykuł nr 5

Sierpień 2003

Zarządzenie Nr 342/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont i konserwację rowów przydrożnych oraz cieków wodnych, profilowanie poboczy gruntowych, koszenie traw w rowach i na poboczach na terenie Piotrkowa Tryb.

Zarządzenie Nr 343/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Zarządzenie Nr 344/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty remontowe, budowlane i sanitarne pod nazwą: „Remont szkół i placówek oświatowych - zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1.LO Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim (przemurowanie wierzchniej warstwy części przypory południowo-wschodniej na głębokości ok. 50 cm.), 2.LO Nr 3 w Piotrkowie Tryb. (remont sanitariatów dziewcząt na II piętrze), LO Nr 3 w Piotrkowie Tryb. (wymiana części ogrodzenia na długości od narożnika północno-zachodniego wzdłuż boiska do narożnika sali gimnastycznej, północna strona działki od strony ul. Szkolnej).

Zarządzenie Nr 345/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na naprawę podłóg i wymianę boazerii ściennych w ramach zadania p.n. „Remonty szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1.Szkoła Podstawowa Nr 11 w Piotrkowie Tryb. – wymiana warstw podłogowych na korytarzu na II piętrze, 2.Szkoła Podstawowa Nr 13 w Piotrkowie Tryb. – zerwanie boazerii drewnianej, nowe tynki i malowanie – przedsionek, korytarz do świetlicy, korytarz do sali gimnastycznej - parter, 3.Szkoła Podstawowa Nr 16 w Piotrkowie Tryb. – zerwanie boazerii drewnianej, remont pęknięć ściany nośnej, nowe tynki i malowanie – korytarz do sali gimnastycznej – parter.

Zarządzenie Nr 346/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont kotłów typu ECA IV, montaż pieca typu KZ-5 wraz z osprzętem w ramach zadania p.n. „Remonty szkół i placówek światowych- zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1.Bursa Szkolna Nr 1 przy ul. Broniewskiego16 w Piotrkowie Trybunalskim- montaż nowego pieca typu KZ-5, remont jednego pieca typu ECA IV, wymiana rozdzielaczy zasilających i powrotnych wraz z zaworami; 2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim – remont jednego kotła typu ECA IV (9 członów).

Zarządzenie Nr 347/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do komputerowej obsługi korespondencji w Urzędzie Miasta.

Zarządzenie Nr 348/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont nawierzchni ulic w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 349/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na rok 2003 dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 222.800 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 433/2003

Zarządzenie Nr 350/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na rok 2003 dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 14.584 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegających na prowadzeniu Klubu Młodzieżowego „Światło”

Zarządzenie Nr 351/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Urwistej i ul. Leśnej.

Zarządzenie Nr 352/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s stosowania standardu opracowań geodezyjnych i kartograficznych przy udzielaniu zamówień przez Powiat Grodzki Piotrków Trybunalski oraz przez Skarb Państwa. Zarządzenie Nr 353/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s stosowania standardu opracowań geodezyjnych i kartograficznych przy udzielaniu zamówień przez Gminę Piotrków Trybunalski.

Zarządzenie Nr 354/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: B. Chrobrego 1 m.14, Wroniej 43 m.53, Mieszka I-go 1 m. 4, 17, 20, 22, 32.

Zarządzenie Nr 355/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim mgr Jolancie Rycerz – Mojsiejów.

Zarządzenie Nr 356/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. Dotacja w 2003 r. dla Piotrkowskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w wys. 3.000 zł. na realizację zadania zleconego z zakresu kultury – dodruk katalogu ilustrującego wystawę prac artystów plastyków w Pradze

Zarządzenie Nr 357/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. Dotacja na II półrocze 2003 r. dla Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start” w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 1.000 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie

Zarządzenie Nr 358/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Zarządu dla Miasta i Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 3.000 zł na wykonanie zadania z zakresu profilaktyki chorób cukrzycy

Zarządzenie Nr 359/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na 2003 r. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 2.100 zł na realizację zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja półkolonii dla 60 dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 360/03

z dnia 7 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja dla Centrum Edukacji i Pracy OHP w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 20.000 zł na organizację warsztatów szkoleniowych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy pt.”Szansa – Vademecum Młodego Przedsiębiorcy”.

Zarządzenie Nr 361/03

z dnia 7 sierpnia 2003 r. w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Piotrkowie Trybunalskim zawarty pomiędzy ul. Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ul. Wojska Polskiego oraz „Projektowaną 1”.

Zarządzenie Nr 362/03

z dnia 7 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na weryfikację danych ewidencji gruntów miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie oznaczeń użytków gruntowych.

Zarządzenie Nr 363/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Belzackiej 102 m.34, Rysiej 3 m.23.

Zarządzenie Nr 364/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: ks. P. Skargi 2 m.12, Krasickiego 10 m.46.

Zarządzenie Nr 365/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy ulicach: Topolowej 16/20 m.17 i 13, Krasickiego 1 m.20, Krasickiego 2 m.35, Lelewela 26G m.1 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz poł. przy ulicach: B. Chrobrego 1 m.14, ks. P. Ściegiennego 6a m.1, Krasickiego 8 m.5 , Wolborskiej 4 m.1, Doroszewskiego 5 m.31, Mieszka I-go 1 m.4, 17, 20, 22, 32 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 366/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na 2003 r. dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 2.100 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja półkolonii letnich dla dzieci.

Zarządzenie Nr 367/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na organizację koncertu podczas festynu p.n. „Młodzież dla młodzieży” w dniu 14 września 2003 r. w Parku Jana Pawła II przy ul. Słowackiego.

Zarządzenie Nr 368/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. ws powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w ramach zadania pod nazwą „Remont szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: I LO w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 369/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 14. 821.752 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2003 r.

Zarządzenie Nr 370/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym przy ulicy Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 371/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku położonym przy ulicy Piastowskiej 10 stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 372/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Sulejowskiej 25 m.2, Krasickiego 5 m.2 i 7.

Zarządzenie Nr 373/0

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb.(Barbara Brzezińska)

Zarządzenie Nr 374/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim (Małgorzata Błaszczyńska)

Zarządzenie Nr 375/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Tryb(Anna Kulisa)

Zarządzenie Nr 376/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie: 1. Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim wraz z koncepcją programowo-przestrzenną, 2. Studium wykonalności dla oczyszczalni ścieków, 3. Raportu oddziaływania na środowisko, 4. Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności.

Zarządzenie Nr 377/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę ronda im. E. Gierka w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 378/03

z dnia 25 sierpnia 2003 r. w/s ogłoszenia konkursu wewnętrznego na stanowisko specjalisty w Referacie Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej działania oraz regulaminu konkursu.

Zarządzenie Nr 379/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont kotłów typu ECA IV, montaż pieca typu KZ – 5 wraz z osprzętem w ramach zadania pn. „Remonty szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1. Bursa Szkolna Nr przy ul. Broniewskiego 16 w Piotrkowie Trybunalskim – montaż nowego pieca typu KZ – 5, remont jednego pieca typu ECA IV, wymiana rozdzielaczy zasilających i powrotnych wraz z zaworami; 2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim – remont jednego kotła typu ECA IV (9 członów)

Zarządzenie Nr 380/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta ujednoliconych formularzy procedur

Zarządzenie Nr 381/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003

Zarządzenie Nr 382/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie Urzędu Miasta

Zarządzenie Nr 383/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Zarządzenie Nr 384/03

z dnia 27 sierpnia 2003 r. w/s organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zarządzenie Nr 385/03

z dnia 28 sierpnia2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 151 z dnia 30.04.2003r. w sprawie przyznania na 2003 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych

Zarządzenie Nr 386/03

z dnia 28 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 14 821 752 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2003r.

Zarządzenie Nr 387/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 września 2003 r. ustnych przetargów ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy:ul. B. Prusa – dz. nr 2/238,ul. Krakowskie Przedmieście – dz. nr 357/2,ul. Geodezyjnej – dz. nr 395/3.

artykuł nr 6

Lipiec 2003

Zarządzenie Nr 266/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 267/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont i naprawę elementów dróg oraz konserwację i naprawę drogowych urządzeń odwadniających na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 268/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jerozolimskiej, Małej, Krzywej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 269/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Roosevelta (od torów PKP do ul. Wroniej), Glinianej (od ul. Roosevelta do kolektora sanitarnego nr 1), Dzikiej i Metalowców w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 270/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 271/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 98 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2003 r. Utraciło moc Zarządzeniem Nr 338 Prezydenta Miasta z dn. 31.07.2003

Zarządzenie Nr 272/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. (dotacja w 2003 r. dla Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w wys. 2000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie) Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 520/03

Zarządzenie Nr 273/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. (dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia „ARTalent” w wys. 8000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie)

Zarządzenie Nr 274/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. (dotacja w 2003 r. dla Nauczycielskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „NASTOK” w wys. 1000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie)

Zarządzenie Nr 275/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. (dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 10.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie)

Zarządzenie Nr 276/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja w 2003 r. dla Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wys. 1.200 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie/

Zarządzenie Nr 277/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. (dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia Kulturalnego – Klub „POD HALE” w wys. 2.500 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie)

Zarządzenie Nr 278/03

z dnia 1 lipca 2003 r. w/s zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 98 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2003 r. Utraciło moc Zarządzeniem Nr 338 Prezydenta Miasta z dn. 31.07.2003

Zarządzenie Nr 279/03

z dnia 2 lipca 2003 r. w/s powołania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. (Pani Joanna Ciupa)

Zarządzenie Nr 280/03

z dnia 2 lipca 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. (dotacja w 2003 r. dla Kościoła O.O. Bernar-dynów, na realizację zadań z/z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Oratorium Św. Antoniego-Świetlicę Środowiskową przy Klasztorze O.O.Bernardynów, w wys.5000 zł)

Zarządzenie Nr 281/03

z dnia 2 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 282/03

z dnia 2 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 283/03

z dnia 2 lipca 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. (dotacja w 2003 r. dla Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w wys. 2.500 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Zarządzenie Nr 284/03

z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Piotrkowie Tryb. przy: - ul. Przemysłowej 4, - ul. Sulejowskiej 130, - ul. Zawilców 5, - ul. Kotarbińskiego.

Zarządzenie Nr 285/03

z dnia 3 lipca2003 r. w/s wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 286/03

z dnia 3 lipca2003 r. w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 287/03

z dnia 4 lipca2003 r. w/s powołania Zespołu ds. protokolarnego przejęcia od Narodowego Banku Polskiego nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 5 i 7.

Zarządzenie Nr 288/03

z dnia 4 lipca2003 r. w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr289/03

z dnia 4 lipca2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji.( dotacja w 2003 r. dla Atletycznego Klubu Sportowego w Piotrkowie Tryb. w wysokości 10.000 zł. na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu – współorganizację Międzynarodowych Mistrzostw Polski Seniorów „Poland Open” w zapasach w stylu klasycznym)

Zarządzenie Nr 290/03

z dnia 4 lipca2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji.(dotacja w 2003 r. dla Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. w wysokości 1.400 zł. na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego w umowie – częściowe koszty udziału zawodnika Aeroklubu w Mistrzostwach Świata Juniorów w Szybownictwiew miejscowości Nitra na Słowacji).

Zarządzenie Nr291/03

z dnia 07 lipca2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania Al.3 Maja i Al. Kopernika w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 292/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup dwóch samochodów na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, tj.: a) samochodu osobowego 5-miejscowego, b) samochodu towarowo-osobowego 5-miejscowego z dwu metrową skrzynią z nadbudową.

Zarządzenie Nr 293/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr294/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr295/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr296/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr297/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 298/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 299/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 300/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 301/03

z dnia 07 lipca2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 302/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 303/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 304/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 305/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 306/03

z dnia 07 lipca 2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr 16 Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 07 lutego 2003 r. w/s określenia kryteriów przy zawieraniu umów cywilno-prawnych dotyczących korzystania z mienia komunalnego, tj. przystanków autobusowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Piotrków Trybunalski.

Zarządzenie Nr 307/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nierucho-mości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:- ul. Słowackiego – Jedności Narodowej, oznaczonej numerem działki 47/3 o pow. 0,0295 ha,- ul. Słowackiego 178 – Paderews-kiego, oznaczonej nr działki 3 o pow. 0,1241 ha wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynków znajdujących się na tych działkachi ogłoszenia wykazów tych nieruchomości.

Zarządzenie Nr308/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji.(dotacja na III kw. 2003 r. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” w Piotrkowie Tryb. w wysokości 1.000 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie)

Zarządzenie Nr 309/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s prawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 310/03

z dnia 07 lipca 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych przy ulicach: Topolowej 16/20A m.17 i 46, Krasickiego 10 m.11 i 33, Broniewskiego 10 m.17, Łódzkiej 43 m.52 i 46 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ulicach: Garbarskiej 31 m.72, Energetyków 10 m.8, Ks. P. Ściegiennego 10 m.28, Ks. P. Skargi 10 m.12 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 311/03

z dnia 08 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu technicznego – modernizacja Al. 3 Maja – zasilenie wewnętrznych elektrycznych instalacji odbiorczych z istniejących złączy kablowych przy Al. 3 Maja w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 312/03

z dnia 09 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 313/03

z dnia 09 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzaniu dzieci przez ulice przy Szkołach Podstawowych Nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 oraz Gimnazjum nr 5, zlokalizowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 314/03

z dnia 09 lipca 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Studziennej 8.

Zarządzenie Nr 315/03

z dnia 11 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie procedur w zakresie kontrolowania i oceny procesu zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z zasadami agendy 21.

Zarządzenie Nr316/03

z dnia 11 lipca 2003 r. w/s uprawnień kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków środków specjalnych między paragrafami tego samego rozdziału.

Zarządzenie Nr 317/03

z dnia 14 lipca 2003 r. w/s wprowadzenia w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim „Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym” oraz „Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”.

Zarządzenie Nr 318/03

z dnia 17 lipca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. (dotacja na III kw. 2003 r. dla Tenisowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „AUSTRALIAN” w wys. 1.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych w umowie)

Zarządzenie Nr 319/03

z dnia 17 lipca 2003 r. w/s przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Lelewela 26 oznaczonej numerem dz. 251/4 o pow. 0,0019 haul. Lelewela 26 oznaczonej numerem dz. 251/5 o pow. 0,0020 hawraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków gospodarczych i ogłoszenia wykazów tych nieruchomości.

Zarządzenie Nr 320/03

z dnia 17 lipca 2003 r. w/s przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26 oznaczonej numerem dz. 251/1 o pow. 0,0020 ha wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku garażowego i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 321/03

z dnia 17 lipca2003 r. w/s przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 7/9 oznaczonych numerami działek 129/2, 129/3, 129/4, 129/6, 129/9 i Zamkowej 11 oznaczonej numerami działek 131/2, 131/3 wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków – boksów garażowych i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.

Zarządzenie Nr 322/03

z dnia 17 lipca2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielania dotacji.(dotacja w 2003 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej –Oddział Ratownictwa Wodnego w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 10.000 zł na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa – dofinansowanie działalności statutowej Oddziału Ratownictwa Wodnego)

Zarządzenie Nr 323/03

z dnia 17 lipca2003 r. w/s założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.

Zarządzenie Nr 324/03

z dnia 18 lipca 2003 r. w/s powołania zespołu do spraw przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, organizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych;

Zarządzenie Nr 325/03

z dnia 18 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim;

Zarządzenie Nr 326/03

z dnia 18 lipca2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na strzeżenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 5/7 w Piotrkowie Trybunalskim;

Zarządzenie Nr 327/03

z dnia 21 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji i przebudowy ul. Sulejowskiej od ronda im. Edwarda Gierka do włączenia docelowego w ul. Projektowaną I – długość 1800 m w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy północnej i modernizacja ulicy Sulejowskiej – etap I wraz z wykupem terenów;

Zarządzenie Nr 328/03

z dnia 22 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektów organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic z sygnalizacją świetlną w Piotrkowie Trybunalskim;

Zarządzenie Nr 329/03

z dnia 22 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w ramach zadania pn. „Remont szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: - I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim; - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim; - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim; - Szkoła Podstawowa Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim;

Zarządzenie Nr 330/03

z dnia 23 lipca 2003 r. w/s zmian w regulaminie konkursu na najlepszą pracę magisterską o mieście Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Miasta Piotrkowie Trybunalskim nr 1029 z dnia 8 października 2002r.

Zarządzenie Nr 331/03

z dnia 23 lipca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji (dotacja z budżetu na II półrocze 2003r. dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Volley 5” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 8.000,00)

Zarządzenie Nr 332/03

z dnia 23 lipca 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Słowackiego 25 (obiekt wieży ciśnień);

Zarządzenie Nr 333/03

z dnia 24 lipca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych.

Zarządzenie Nr 334/03

z dnia 30 lipca 2003 r. w przedmiocie zmiany Zarządzenia Nr 90 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” na prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Światło” do kwoty 20.416 zł./

Zarządzenie Nr 335/03

z dnia 30 lipca 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Topolowej 16/20 m.13 i 17, Krasickiego 1 m.20, Krasickiego 2 m.35, Lelewela 26 G m.1.

Zarządzenie Nr 336/03

z dnia 30 lipca 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: ks.P. Ściegiennego 6a m.1, Wolborskiej 4 m.1, Krasickiego 8 m.5, Doroszewskiego 5 m.31.

Zarządzenie Nr 337/03

z dnia 30 lipca 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kwiatowej 20.

Zarządzenie Nr 338/03

z dnia 31 lipca 2003 r. w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 339/03|

z dnia 31 lipca2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup i modernizację sprzętu komputerowego oraz zakup serwerów sieci komputerowej.

Zarządzenie Nr 340/03

z dnia 31 lipca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego oraz osobowo – terenowego.

Zarządzenie Nr 341/03

z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie: 1.Programu ochrony środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego; 2.Planu gospodarki odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego.

artykuł nr 7

Czerwiec 2003

Zarządzenie Nr 208/03

z dnia 2 czerwca 2003 r. w/s przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2003.

Zarządzenie Nr 209/03

z dnia 2 czerwca 2003 r. w/s przyjęcia planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na rok 2003.

Zarządzenie Nr 210/03

z dnia 2 czerwca 2003 r. w/s przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rok 2003.

Zarządzenie Nr 211/03

z dnia 2 czerwca 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dolnej 26 i ul. Murarskiej 21.

Zarządzenie Nr 212/03

z dnia 2 czerwca 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. poł. przy ulicach: Topolowej 16/20a m.24, 10 i 68, Mieszka I 5 m.29, Skargi 10a m.14, Krasickiego 1 m.6 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ulicach: Wroniej 47 m. 41 i 39, Garbarskiej 31 m.64, Broniewskiego 12 m.5, Krasickiego 9 m.43, Skargi 6 m.12, Ściegiennego 10 m.7 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 213/03

z dnia 3 czerwca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Al. 3 Maja, Żeromskiego, Roosevelta, Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania „Modernizacja Al. 3 Maja”.

Zarządzenie Nr 214/03

z dnia 3 czerwca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wodociągu rozdzielczego w ulicy Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Tryb., celem przyłączenia budynków jednorodzinnych zlokalizowanych pod numerami 118, 122, 124.

Zarządzenie Nr 215/03

z dnia 3 czerwca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania Al. 3 Maja i Al. Kopernika w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 216/03

z dnia 4 czerwca 2003 r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko administratora komputerowego systemu zarządzania korespondencją w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb., powołania komisji konkursowej, określenia regulaminu jej działania oraz regulaminu konkursu.

Zarządzenie Nr 217/03

z dnia 4 czerwca 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 151 z dnia 30.04.2003 r. w/s przyznania na 2003 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 218/03

z dnia 4 czerwca 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla KS „Unia-Concordia” w wys. 20.000 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla 60 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu/

Zarządzenie Nr 219/03

z dnia 4 czerwca 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla PCK w Piotrkowie Tryb. w wys. 15.000 zł na realizację zadań z/z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla 50 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu/

Zarządzenie Nr 220/03

z dnia 4 czerwca 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska” w wys. 6.000 zł na realizację zadań z/z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla 250 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu/

Zarządzenie Nr 221/03

z dnia 4 czerwca 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Kościoła Ojców Jezuitów w Piotrkowie Tryb. w wys. 3.300 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla 7 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu/

Zarządzenie Nr 222/03

z dnia 5 czerwca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla Piotrkowskiego KS „Polonia” w Piotrkowie Tryb. w wys. 10.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 223/03

z dnia 6 czerwca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Belzackiej 66, w wys. 4.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury określonego w umowie/

Zarządzenie Nr 224/03

z dnia 6 czerwca 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 225/03

z dnia 9 czerwca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Stowarzyszenia Wspierania Działań Teatralnych „Poddasze” w Piotrkowie, w wys. 3.500 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury określonego w umowie/

Zarządzenie Nr 226/03

z dnia 9 czerwca 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. poł. przy ulicach: Topolowej 16/20 m.27 i 34, Łódzkiej 41 m.50 i 62, Wysokiej 40/42 m.5 i 6, Wysokiej 44/46 m. 6 i 100, Krasickiego 10. m.49, Mieszka I 8 m.23, Pawlikowskiego 2 m.4, 25 i 26 wraz z oddaniem we współ-użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ulicach: Łódzkiej 35 m1, Belzackiej 100 m.19, B.Prusa 2 m.14, Wroniej 43 m.7 i 31, Rysiej 3 m.1, 9,11, Garbarskiej 31m.80 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 227/03

z dnia 9 czerwca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja w 2003 r. dla Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP ( Centrum Edukacji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim) w wys. 20.000 zł na realizację zadania zleconego w ramach Programu Operacyjnego „Bezpieczne Miasto” na 2003 r. Program lato w mieście – półkolonie letnie pn. „Zaczaruj Lato z Nami”/

Zarządzenie Nr 228/03

z dnia 9 czerwca 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości poł. w Piotrkowie Tryb. przy: ul. Słowackiego (obok Amfiteatru), ul. Kleszcz.

Zarządzenie Nr 229/03

z dnia 9 czerwca 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości poł. w Piotrkowie Tryb. przy ulicach: Belzackiej 176/178, Roosevelta 49, Bugajskiej 21a, Granicznej 84.

Zarządzenie Nr 230/03

z dnia 12 czerwca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu studni publicznej „Abisynki” przy ul. Starowarszawskiej – Zamurowej w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 231/03

z dnia 13 czerwca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Wojewódzkiej Federacji Związków Sportowych z siedzibą w Łodzi w wys. 12.000 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 232/03

z dnia 13 czerwca 2003 r. w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 233/03

z dnia 13 czerwca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont i konserwację rowów przydrożnych oraz cieków wodnych, profilowanie poboczy gruntowych, koszenie traw w rowach i na poboczach na terenie Piotrkowa Tryb.

Zarządzenie Nr 234/03

z dnia 13 czerwca 2003 r. w/s ogłoszenia konkursu wewnętrzne-go na stanowiska w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu konkursu.

Zarządzenie Nr 235/03

z dnia 16 czerwca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 14.821.752 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2003 r.

Zarządzenie Nr 236/03

z dnia 16 czerwca 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 237/03

z dnia 20 czerwca 2003 r. dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zakończenia budowy.

Zarządzenie Nr 238/03

z dnia 20 czerwca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27.06. 2003 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski poł. przy ulicach: Wolborskiej 117, Stokrotek 8, Świeżej 25, Wroniej 45 (dz. nr 2/40), Wroniej 45 (dz. nr 2/41), Orlej 9a i Orlej 9b.

Zarządzenie Nr 239/03

z dnia 20 czerwca 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, poł. w Piotrkowie Tryb. przy: ul. Wroniej 176/178, ul. Kleszcz – Sulejowska.

Zarządzenie Nr 240/03

z dnia 20 czerwca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. (dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia Śpiewaczego „Chorus Academicus” w wys. 2 000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie)

Zarządzenie Nr 241/03

z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości poł. w Piotrkowie Tryb. przy ulicach: - Słowackiego 34a ozn. nr dz. 134/3 o pow. 0,0082 ha, - Słowackiego 34c ozn. nr dz. 134/5 o pow. 0,0096 ha, wraz z odpłatnym przeniesieniem własności budynków (pawilonów) i ogłoszenia wykazów tych nieruchomości.

Zarządzenie Nr 242/03

z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze zbyciem budynków stacji transformatorowych, w drodze przetargu ograniczonego poł. w Piotrkowie Tryb. przy ulicach: B. Prusa, Krakowskie Przedmieście i Geodezyjnej.

Zarządzenie Nr 243/03

z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie umożliwiającym realizację gazociągu wysoko-prężnego DN 400 i DN 200 relacji Rawa Mazowiecka – Piotrków Trybunalski oraz urządzeń towarzyszących.

Zarządzenie Nr 244/03

z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na przegląd, odtworzenie i uzupełnienie szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 245/03

z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości poł. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wyzwolenia.

Zarządzenie Nr 246/03

z dnia 24 czerwca 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, poł. przy ulicach: Topolowej 16/20A m.46 i 17, Broniewskiego 10 m.17, Krasickiego 10 m.11 i 33, Łódzkiej 43 m.46 i 52.

Zarządzenie Nr 247/03

z dnia 24 czerwca 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, poł. przy ulicach: Garbarskiej 31 m.72, Ks. P. Ściegiennego 10 m.28, Energetyków 10 m. 8.

Zarządzenie Nr 248/03

z dnia 25 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 249/03

z dnia 25 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 250/03

z dnia 25 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 251/03

z dnia 25 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 252/03

z dnia 25 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 253/03

z dnia 25 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 254/03

z dnia 25 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 255/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 256/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 257/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 258/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 259/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środka specjalnego na 2003 r. oraz zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 260/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 261/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 262/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 263/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. w/s powierzenia poełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 264/03

z dnia 30 czerwca 2003 r. W/s zmian w budżecie zadaniowym 22 jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 265/03

z dnia 30 czerwca 2003 r. w/s ustalenia składu Komisji Przetargowej w krajowym przetargu otwartym na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy północnej Piotrkowa Trybunalskiego – Etap I” projekt SSG 2001 PL.01.06. 03.02.

artykuł nr 8

Maj 2003

Zarządzenie Nr 152/03

z dnia 5 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 5.000 zł na działalność statutową Stowarzyszenia/

Zarządzenie Nr 153/03

z dnia 5 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację projektu budowlano-wykonawczego jezdni północnej trasy W-Z w Piotrkowie Tryb. na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów PKP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa trasy W-Z – wykup terenów i aktualizacja techniczna”.

Zarządzenie Nr 154/03

z dnia 5 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 155/03

z dnia 8 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych i sanitariatów w budynkach zajmowanych przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 156/03

z dnia 12 maja 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 157/03

z dnia 12 maja 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 158/03

z dnia 12 maja 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 159/03

z dnia 12 maja 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 160/03

z dnia 12 maja 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 161/03

z dnia 12 maja 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 162/03

z dnia 12 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej oraz naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych.

Zarządzenie Nr 163/03

z dnia 12 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie wykaszania traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach będących własnością Gminy Piotrków Trybunalski.

Zarządzenie Nr 164/03

z dnia 13 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ognisk Artystycznych w Piotrkowie Tryb. w wysokości 8.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury, określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 165/03

z dnia 13 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla Atletycznego Klubu Sportowego w Piotrkowie Tryb. w wysokości 65.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 166/03

z dnia 13 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla Klubu Sportowego „Piotrkowianin-Kiper” w Piotrkowie Tryb. w wysokości 50.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 167/03

z dnia 13 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla UMKS „Piotrcovia” w Piotrkowie Tryb. w wysokości 52.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 168/03

z dnia 13 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla PTTK Oddział w Piotrkowie Tryb. w wysokości 10.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie/

Zarządzenie Nr 169/03

z dnia 13 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla MKS „Volley 5” w Piotrkowie Tryb. w wysokości 3.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 170/03

z dnia 13 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla Tenisowego Uczniowskiego KS„CHAMPION -OSiR” w Piotrkowie Tryb. w wysokości 4.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 171/03

z dnia 15 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Piotrkowie Tryb. w wysokości 20.000 zł na realizację zadania zleconego w ramach Programu Operacyjnego „Bezpieczne Miasto” w piotrkowskich gimnazjach/

Zarządzenie Nr 172/03

z dnia 15 maja 2003 r. W/s zmian w składzie Rady Konsultacyjnej ds. Kultury Fizycznej. /powołuje się do składu ww. Komisji Jędrzeja Witkowskiego – Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta/

Zarządzenie Nr 173/03

z dnia 16 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu docelowego kanału deszczowego dla odwodnienia obwodnicy miasta Piotrkowa Tryb. na odcinku od ul. Sulejowskiej do ul. Rakowskiej wspólnie z odwodnieniem północno-wschodniego rejonu Piotrkowa Tryb. wraz z podczyszczeniem ścieków deszczowych i odprowadzeniem ich do odbiornika.

Zarządzenie Nr 174/03

z dnia 16 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na przeprojektowanie dokumentacji Al. 3 Maja na odcinku od Pasażu Rudowskiego do Al. Kopernika w Piotrkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Al. 3 Maja”.

Zarządzenie Nr 175/03

z dnia 16 maja 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 176/03

z dnia 16 maja 2003 r. dot. zmian w wykonawczym budżecie Urzędu Miasta i 21 jednostek realizujących zadania miasta. /przy uwzględnieniu zmian w budżecie miasta wprowadzonych Zarządzeniem Nr 175 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2003 r./

Zarządzenie Nr 177/03

z dnia 16 maja 2003 r. w/s powołania Stałej Komisji ds. inwentaryzacji i wyceny nieruchomości gminnych dla celów ewidencyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 178/03

z dnia 19 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 179/03

z dnia 19 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie cieków deszczowych do ścieków wodnych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Tryb.

Zarządzenie Nr 180/03

z dnia 19 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Poleśnej, Krętej, Spacerowej, Wschodniej, Piaskowej, Rakowskiej, Zimnej i Wolborskiej oraz wodociągu w ul. Poleśnej i Zimnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 181/03

z dnia 20 maja 2003 r. w/s powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum.

Zarządzenie Nr 182/03

z dnia 20 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na realizację koncertu plenerowego przez Pawła Kukiza i zespół „Piersi” w dn. 23.05.2003 r. podczas Juwenaliów.

Zarządzenie Nr 183/03

z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające Zarządzenie w/s powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Zarządzenie Nr 184/03

z dnia 22 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Rzymskokatolickiej Parafii „Nawiedzenia N.M.P.” w Piotrkowie Tryb. w wysokości 15.000 zł. na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków obejmujących remont dachu nad główną nawą kościoła zabytkowego poł. przy ul. Krakowskie Przedmieście 31/33/

Zarządzenie Nr 185/03

z dnia 22 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja w 2003 r. dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Piotrkowie Tryb. w wys. 3.500 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury określonego w umowie/

Zarządzenie Nr 186/03

z dnia 22 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla Klubu Karate Tradycyjnego w Piotrkowie Tryb. w wys. 2.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 187/03

z dnia 22 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Oddz. Wojewódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z siedzibą w Łodzi w wysokości 2.000 zł. na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie/

Zarządzenie Nr 188/03

z dnia 22 maja 2003 r. w/s zatwierdzenia wysokości zaliczki pobieranej na poczet kosztów związanych z wykupem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski. /wysokość zaliczki - 130 zł./

Zarządzenie Nr 189/03

z dnia 23 maja 2003 r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej działania oraz regulaminu konkursu.

Zarządzenie Nr 190/03

z dnia 23 maja 2003 r. w/s zatwierdzenia kwot dotacji na rok budżetowy 2003 w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i przedszkolach niepublicznych.

Zarządzenie Nr 191/03

z dnia 26 maja 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 192/03

z dnia 27 maja 2003 r. w/s regulaminu pracy komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 193/03

z dnia 27 maja 2003 r. w/s zmiany zarządzenia nr 101 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych w Miejskim Ośrodku Kultury.

Zarządzenie Nr 194/03

z dnia 29 maja 2003 r. w/s wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta ujednoliconych formularzy procedur. Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 380 z 26.08.2003

Zarządzenie Nr 195/03

z dnia 29 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Łodzi w wys. 2.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 196/03

z dnia 29 maja 2003 r. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla UKS „Piotrkowianka” w Piotrkowie Tryb. w wysokości 17.000 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 197/03

z dnia 29 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla UMKS „Ruch” w Piotrkowie Tryb. w wys. 14.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 198/03

z dnia 29 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Piotrkowie Tryb. w wysokości 33.000 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 199/03

z dnia 29 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. w wys. 7.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 200/03

z dnia 29 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Tryb. w wys. 25.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków obejmujących remont i renowację Kościoła/

Zarządzenie Nr 201/03

z dnia 29 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Kościoła i Klasztoru oo. Jezuitów w Piotrkowie Tryb. w wys. 15.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków obejmujących dokończenie konserwacji polichromii barokowej na ścianach i sklepieniu kaplicy p.w. Św. Stanisława Kostki w Kościele/

Zarządzenie Nr 202/03

z dnia 29 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb. w wys. 20.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków obejmujących renowację i konserwację zabytkowego parkanu okalającego Klasztor/

Zarządzenie Nr 203/03

z dnia 29 maja 2003 r. w/s zlecenia zadań i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Parafii Prawosławnej p.w. „Wszystkich Świętych” w Piotrkowie Tryb. w wys. 25.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków obejmujących remont i renowację Cerkwi/

Zarządzenie Nr 204/03

z dnia 29 maja 2003 r. dot. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dn. 30.05.03 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków poł. przy ulicach: Bosmańskiej 24, Bosmańskiej 22-Stokrotek 1, Stokrotek 2 - Bosmańskiej 20, Stokrotek 6, ul. Wroniej 45 (działki nr 2/44 i nr 2/45), ul. Orlej 7f i Orlej 7m.

Zarządzenie Nr 205/03

z dnia 30 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na uzupełniające roboty drogowe w ramach zadania „budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim”.

Zarządzenie Nr 206/03

z dnia 30 maja 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych przy ulicy Broniewskiego 16 w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 207/03

z dnia 30 maja 2003 r. w/s zmiany Zarządzenia nr 101 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych w MOK.

artykuł nr 9

Kwiecień 2003

Zarządzenie Nr 103/03

z dnia 1 kwietnia 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę kolektora nr II oraz przebudowa kanału sanitarnego w rejonie Parku Belzackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 104/03

z dnia 4 kwietnia 2003 r. W/s powołania komisji do rozpatrywania wniosków dyrektorów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. /skład: Jerzy Pokutycki, Leszek Klepiński, Lidia Ror, Maria Kałuża, Marzysława Zajda/

Zarządzenie Nr 105/03

z dnia 7 kwietnia 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie i konserwację oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach.

Zarządzenie Nr 106/03

z dnia 7 kwietnia 2003 r. W/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta w 2003 r. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ognisk Artystycznych” w wys. 12.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie.

Zarządzenie Nr 107/03

z dnia 7 kwietnia 2003 r. w/s powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Tryb. /skład: Joanna Graczyk – przewodnicząca, Helena Kołodziejczyk – sekretarz, Violetta Kłodawska, Izabela Jachimczak, Grzegorz Tomczyński, Ryszard Warzocha, Zbigniew Wypych, Andrzej Ziembakowski/

Zarządzenie Nr 108/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 109/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz oflagowanie flagami narodowymi miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i rocznic.

Zarządzenie Nr 110/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 111/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie: 1) gablot rozkładowych dwustronnych z kształtowników metalowych zamontowanych w bocznych ściankach wiat przystankowych typu „MKCafe” i „Gamma” w ilości 13 sztuk, 2) ławek przystankowych betonowo-drewnianych z dowozem i ustawieniem na przystankach wskazanych przez zamawiającego w ilości 21 sztuk o długości 2,1 m i szerokości 0,5 m. (wg wzoru tradycyjnych ławek przystankowych).

Zarządzenie Nr 112/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz codzienne utrzymanie porządku i czystości w zabytkowym ogrodzie botanicznym w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 113/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsadzanie i pielęgnację rabat kwiatowych i gazonów roślinami kwietnikowymi oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego będących własnością Gminy.

Zarządzenie Nr 114/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wodociągu rozdzielczego w ulicy Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 115/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na konserwację oraz obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Tryb.

Zarządzenie Nr 116/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. w/s regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest miasto Piotrków Trybunalski.

Zarządzenie Nr 117/03

z dnia 9 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wewnętrzne linie zasilające odbiorców energii elektrycznej przy Al. 3 Maja w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 118/03

z dnia 4 kwietnia 2003 r. w/s powołania Zespołu Opiniującego w/z rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. /J. Graczyk – Przewodnicząca Zespołu, T. Przybył – Sekretarz Zespołu, E. Badek- RIG, I. Szarlej – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Sprawnych Inaczej „Razem”, A. Jurczenia – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Piotrkowa, L. Kapczyńska – pracownik Urzędu Miasta, L. Okońska – st. pielęgniarka rodzinna, J. Marusiński – radny RM, Jerzy Królikiewicz – radny RM/

Zarządzenie Nr 119/03

z dnia 11 kwietnia 2003 r. w/s określenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 432/2003 z dnia 10.10.2003 r.

Zarządzenie Nr 120/03

z dnia 11 kwietnia 2003 r. w/s trybu naliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 121/03

z dnia 15 kwietnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielania dotacji. /dotacja dla Oddziału Ratownictwa Wodnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Piotrkowie Tryb. w wys. 20.000 zł. na dofinansowanie działalności statutowej Oddziału Ratownictwa Wodnego/

Zarządzenie Nr 122/03

z dnia 16 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do ustalenia różnic w ewidencji wartości środków trwałych ruchomych, przekazanych przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 stycznia 1999 r., a wartościami formalnie przekazanymi przez Miasto Piotrków Trybunalski jednostkom organizacyjnym.

Zarządzenie Nr 123/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla MMKS „Piotrcovia” w Piotrkowie Tryb. w wysokości 120.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 124/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla KS „Unia-Concordia” w Piotrkowie Tryb. w wys. 65.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 125/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na II, III i IV kw. 2003 r. dla KKS „Ruch” w Piotrkowie Tryb. w wys. 28.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 126/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Piotrkowskiego Towarzystwa Muzycznego im. F. Lessla w wys. 3.500 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie/

Zarządzenie Nr 127/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na nabycie przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości położonej przy ul. Wolborskiej 100 znajdującej się w trasie inwestycji pod nazwą „Budowa obwodnicy północnej dla miasta G2/2 – ul. Projektowana 1”, oznaczonej numerem działki 137/1 i 137/3 o łącznej pow. 477 m².

Zarządzenie Nr 128/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r. w/s wprowadzenia zakładowego planu kont.

Zarządzenie Nr 129/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r. w/s regulaminu systemu kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Straciło moc Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 425/2003 z dnia 06.10.2003 r.

Zarządzenie Nr 130/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r. w/s powołania w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim administratora bezpieczeństwa informacji. Zarządzeniem Nr 317 Prezydenta Miasta z dn. 14.07.2003 skreśla się w treści paragraf 4 i paragraf 5 Zarządzenia nr 130.

Zarządzenie Nr131/03

z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 107 z dnia 7.04.2003 r. w/s powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim. /dodatkowo powołano nw. radnych: H. Molkę i M. Błaszczyńskiego/

Zarządzenie Nr 132/03

z dnia 22 kwietnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla PTTK Oddział w Piotrkowie Tryb. w wys. 23.500 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu turystyki, dotyczących prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 133/03

z dnia 22 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie i sukcesywną dostawę druków w 2003 r.

 Zarządzenie Nr 134/03

z dnia 22 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę druków typowych w 2003 r. na potrzeby Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 135/03

z dnia 22 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej na kanalizację deszczową wraz z projektem drogowym dla osiedla Jeziorna I w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 136/03

z dnia 23 kwietnia 2003 r. w/s dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów struktur organizacyjnych formacji OC miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 137/03

z dnia 23 kwietnia 2003 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego środka specjalnego na 2003 r.

Zarządzenie Nr 138/03

z dnia 24 kwietnia 2003 r. w/s Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 139/03

z dnia 24 kwietnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Łódzkiej Komendy OHP w wys. 30.000 zł. na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na wychowaniu, profilaktyce i resocjalizacji młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie/

Zarządzenie Nr 140/03

z dnia 25 kwietnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Stowarzyszenia Działań Artystycznych „Galeria Off” w wys. 30.000 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury, określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 141/03

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych przy ulicy Broniewskiego 16 w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 142/03

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w/s utworzenia Zespołu do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Zarządzenie Nr 143/03

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w/s zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 98 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 28 marca 2003 r.

Zarządzenie Nr 144/03

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nowa Droga” w Piotrkowie Tryb. w wys. 15.000 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegających na działalności socjoterapeutycznej wśród dzieci i młodzieży/

Zarządzenie Nr 145/03

z dnia 29 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie: 1. Gablot rozkładowych dwustronnych z kształtowników metalowych zamontowanych w bocznych ściankach wiat przystankowych typu „MKCafe” i „Gamma” w ilości 13 sztuk, Ławek przystankowych betonowo-drewnianych z dowozem i ustawieniem na przystankach w ilości 21 sztuk o dł. 2,1 m. i szerokości 0,5 m. (wg wzoru tradycyjnych ławek przystankowych).

Zarządzenie Nr 146/03

z dnia 29 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na utrzymanie parków znajdujących się na terenie Piotrkowa Tryb., tj.: - Parku Śródmiejskiego im. J. Pawła II w Piotrkowie Tryb. położonego przy ul. Słowackiego, - zabytkowego Parku im. Księcia J. Poniatowskiego w Piotrkowie Tryb., poł. przy ul. Żeromskiego, - zabytkowego Parku Belzackiego w Piotrkowie Tryb. poł. przy ul. Belzackiej, oraz utrzymanie stawów parkowych i fontann na terenie w/w obiektów.

Zarządzenie Nr 147/03

z dnia 29 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz codzienne utrzymanie porządku i czystości w zabytkowym ogrodzie botanicznym w Piotrkowie Tryb. w okresie od 1 maja 2003 do 31 marca 2004.

Zarządzenie Nr 148/03

z dnia 29 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia ulicy Belzackiej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Świerkowej.

Zarządzenie Nr 149/03

z dnia 30 kwietnia 2003 r. uwzględniając zmiany w budżecie miasta wprowadzone uchwałą Nr VII/83/ 2003 Rady Miejskiej z dnia 30.04.2003 r. dokonuje się zmian w wykonawczym budżecie Urzędu Miasta i innych jednostek realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 150/03

z dnia 30 kwietnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie roli inżyniera wg wymogów PHARE/FIDIC zadania pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej dla sektora MSP w regionie Piotrkowa Tryb.” w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obwodnicy północnej – Projektowana I – etap II wraz z wykupem terenów.

Zarządzenie Nr 151/03

z dnia 30 kwietnia 2003 r. w/s przyznania na 2003 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych. Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 385 z 28.08.2003 r., Zarządzeniem Nr 430/2003 z dn. 10.10.2003 r. oraz Zarządzeniem Nr 440 z 15.10.2003 r.

artykuł nr 10

Marzec 2003

Zarządzenie Nr 54/03

z dnia 03 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w 2003 r. operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości niezabudowanych, nieruchomości zabudowanych oraz operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych z rozliczeniem nakładów.

Zarządzenie Nr 55/03

z dnia 03 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w 2003 r. operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski.

Zarządzenie Nr 56/03

z dnia 03 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w 2003 r. operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność skarbu państwa w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 57/03

z dnia 03 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w 2003 r. operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej oraz operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Zarządzenie Nr 58/03

z dnia 04 marca 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 166 Prezydenta Miasta z dnia 12.11.2001 r. w/s powołania zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej. /przewodnicząca zespołu: M. Kamińska -inspektor w Referacie Geodezji Kartografii i Katastru/

Zarządzenie Nr 59/03

z dnia 04 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 60/03

z dnia 04 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na naprawę i zakup, w miejsce trwale uszkodzonego, sprzętu komputerowego.

Zarządzenie Nr 61/03

z dnia 05 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzie-lenia zamówienia publicznego na wy-konanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych w celu: wywłaszczenie nieruchomości pod budowę obwodnicy północnej miasta ul. Projektowanej 1, wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi wewnątrzosiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną ul. Bursztynowa.

Zarządzenie Nr 62/03

z dnia 07 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzie-lenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 63/03

z dnia 07 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontów i naprawę nawierzchni jezdni na drogach krajowych, powiatowych i gminnych w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 64/03

z dnia 07 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego jezdni północnej trasy W-Z w Piotrkowie Trybunalskim, na odcinku od ulicy Armii Krajowej do torów PKP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zarządzenie Nr 65/03

z dnia 10 marca 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na 2003 r. dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Piotrkowie Tryb. w wys. 4.000 zł na realizację zadań zleconych dotyczących organizacji imprez rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 66/03

z dnia 13 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wy-konanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 67/03

z dnia 13 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na konserwacji oraz obsłudze sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 68/03

z dnia 14 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie konwojowania wartości.

Zarządzenie Nr 69/03

z dnia 14 marca 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych wraz z usługą nadruku reklamowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 70/03

z dnia 14 marca 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę druków dla potrzeb Referatu Ewidencji Ludności.

Zarządzenie Nr 71/03

z dnia 19 marca 2003 r. W/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta w 2003 r. dla Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO – CENTRUM” w wys. 35.000 zł na realizację zadania zleconego pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Piotrkowie Trybunalskim”./

Zarządzenie Nr 72/03

z dnia 20 marca 2003 r. W/s przekazania do MZK Sp. z o.o. samochodów przejętych przez Gminę Piotrków Trybunalski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr IV/43/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.

Zarządzenie Nr 73/03

z dnia 21 marca 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie pieczątek w 2003 r. dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 74/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s powołania komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu sprawności technicznej obiektów, w których mają siedziby jednostki realizujące zadania miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 75/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zmiany w Zarządzeniu Nr 52 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu w wykonawczym układzie zadaniowym dla Urzędu Miasta i pozostałych jednostek budżetowych na rok 2003.

Zarządzenie Nr 76/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Inżyniera Miasta w Wydziale Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 77/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 78/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” w wys. 35.000 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 469 z dnia 12.11.2003 r.

Zarządzenie Nr 79/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nowa Droga” w wys. 35.000 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

Zarządzenie Nr 80/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nowa Droga” w wys. 32.000 zł na realizację zadań z/z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

Zarządzenie Nr 81/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wys. 50.000 zł na realizację zadań z/z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

Zarządzenie Nr 82/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla PCK w Piotrkowie Tryb. w wys. 35.000 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

Zarządzenie Nr 83/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Fundacji Pomocy Ludzie Ludziom Oddział w Piotrkowie Tryb. w wys. 35.000 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

Zarządzenie Nr 84/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Kościoła Najświętsze-go Serca Jezusowego w Piotrkowie Tryb. w wys. 15.000 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

Zarządzenie Nr 85/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania. /dotacja na 2003 r. dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Szkoleniowo Wychowawczego w Piotrkowie Tryb. w wys. 130.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej/

Zarządzenie Nr 86/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania. /dotacja na 2003 r. dla PCK w Piotrkowie Tryb. w wys. 60.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Noclegowni Dla Bezdomnych/ Zarządzenie Nr 87/03 z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania. /dotacja na 2003 r. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piotrkowie Tryb. w wys. 57.600 zł na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim: „Starówka”, „Centrum”, „Biedronka”, „Stokrotka”/

Zarządzenie Nr 88/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Kościoła O.O. Bernardynów w Piotrkowie Tryb. w wys. 15.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

Zarządzenie Nr 89/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Fundacji Pomocy Ludzie Ludziom Oddział w Piotrkowie Tryb. w wys. 50.000 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

Zarządzenie Nr 90/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Stowarzyszenia Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” w Piotrkowie Tryb. w wys. 35.000 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

Zarządzenie Nr 91/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zlecenia realizacji zadania. /dotacja na 2003 r. dla Fundacji Pomocy Ludzie Ludziom z/s w Biłgoraju w wys. 28.000 zł na realizację zadań zleconych z/z pomocy społecznej – na prowadzenie Domu Samotnej Matki w Piotrkowie Trybunalskim/

Zarządzenie Nr 92/03

z dnia 17 marca 2003 r. W/s powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie materiałów biurowych i środków czystości.

Zarządzenie Nr 93/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na strzeżenie nieruchomości: stacja ujęcia wody Uszczyn oraz majątku tam ulokowanego.

Zarządzenie Nr 94/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na strzeżenie nieruchomości: stacja ujęcia wody Uszczyn oraz majątku tam ulokowanego. /dot. okresu: 01.05.2003 – 30.04.2004/

Zarządzenie Nr 95/03

z dnia 25 marca 2003 r. W/s zmian w składzie Rady Konsultacyjnej ds. Kultury Fizycznej. /nowi członkowie: Piotr Cłapa – przedstawiciel „Piotrcovii” SSA, Stanisław Sipa – przedstawiciel OZPN/

Zarządzenie Nr 96/03

z dnia 27 marca 2003 r. W/s uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 42 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia i stosowania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków Trybunalski.

Zarządzenie Nr 97/03

z dnia 28 marca 2003 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedstawia Radzie Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2002 r.

Zarządzenie Nr 98/03

z dnia 28 marca 2003 r. W/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 271/03 i Zarządzeniem 278/03 Prezydenta Miasta. Utraciło moc Zarządzeniem Nr 338 Prezydenta Miasta z dn. 31.07.2003 r.

Zarządzenie Nr 99/03

z dnia 31 marca 2003 r. W/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 100/03

z dnia 31 marca 2003 r. W/s powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. /p. Jacek Sokalski - z dniem 1.04.2003/

Zarządzenie Nr 101/03

z dnia 31 marca 2003 r. W/s ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych w Miejskim Ośrodku Kultury.

Zarządzenie Nr 102/03

z dnia 31 marca 2003 r. W/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.